אספקה ואחזקה של מדפסות מסוגים שונים

קטגורית מדפסות רגילות:, תים מחשבים ומערכות, דנגוט מחשבים, אוריקון, הראל מחשבים, א.נין נון ושות',
קטגורית מדפסות מיוחדות:,
תים מחשבים ומערכות, א. נין נון ושות'
מספר מכרז: ת(4)2006
תאריך פרסום : 21/08/2006
תאריך הגשה : 17/10/2006
סכום לתשלום: 500  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

 

מכרז מס' ת (4) 2006

מכרז לאספקה ואחזקה של מדפסות מסוגים שונים

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות לאספקה ואחזקה של מדפסות מסוגים שונים, לרבות מדפסות לייזר אישיות שחור לבן וצבע, מדפסות צבעוניות מחלקתיות, מדפסות אישיות משולבות,  ומדפסות מיוחדות  נוספות.

 

משך תקופת ההתקשרות: שנתיים  עם אופציה להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית, צמודה למדד, לקיום תנאי המכרז, בסכום של  25,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעה. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 16.04.2007. נוסח ערבות שאינו בנוסח המצורף למסמכי המכרז,יפסול את הערבות.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.   את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי שד' ויצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בשעות 9:00-15:00, במזכירות חטיבת תקשורת, קומה 5 חדר 200, אצל הגב' ירדנה אלוש או הגב' לימור שמשון. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם).

2.   את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה (כאמור בסעיף 0.9.2 במסמכי המכרז), ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.   המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  יום שלישי 17.10.2006  בשעה 15:00.

4.   שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 18.09.2006 בשעה 15:00 בדואר אלקטרוני:. avnerc@nioi.gov.il התשובות יישלחו בכתב לכל רוכשי המכרז. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

5.    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת