אספקת חומרים מתכלים למדפסות לייזר והזרקת דיו באתרי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ

מספר מכרז: ת(3)2007
תאריך פרסום : 15/11/2007
תאריך הגשה : 20/12/2007
סכום לתשלום: 500  ש"ח

מכרז מס' ת (3) 2007

אספקת חומרים מתכלים למדפסות לייזר והזרקת דיו
בסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת חומרים מתכלים למדפסות לייזר והזרקת דיו מהסוגים הבאים: ברודר, זירוקס ו-HP, לרבות חומרים מתכלים מקוריים, חומרים מתכלים ממוחזרים וטונרים מגנטיים, באתרי המוסד  ברחבי הארץ, בהתאם למוגדר במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: שנתיים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית לקיום תנאי המכרז, בנוסח המפורט במסמכי המכרז, צמודה למדד, לקיום תנאי המכרז, בסך של 10,000 ₪.
הערבות תהיה בתוקף עד ליום חמישי   20.3.08.

אופן רכישת והגשת ההצעות:

1. את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, במזכירות אגף תפעול, קומה2  חדר 200, בימים א'-ה' בשעות 15:00-9:00, טל' 02-6709443 .     

2. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם), או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר האלקטרוני לכתובת:
bebs@nioi.gov.il  
    עד ליום ראשון 2.12.07 
שעה 15:00.

4. המוסד לביטוח לאומי ישיב באופן מרוכז על שאלות ההבהרה עד ליום 
   ראשון 9.12.07
באתר האינטרנט/  במדור מכרזים. המוסד לביטוח לאומי  
    אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

5. את ההצעות למכרז בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש ביד או באמצעות  
    שליח בלבד במעטפה סגורה, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי,  
    הממוקמת במשרד הראשי,  שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל   
     מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  
    קבלת אישור מסירה.

6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי 20.12.07 בשעה 15:00
    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.