אספקת מוצרי תוכנה לאבטחת נקודות קצה

חב' נטוויז'ן בע"מ,  חב' ארטנט אקספרטס בע"מ
מספר מכרז: ת(26)2006
תאריך פרסום : 13/09/2006
תאריך הגשה : 07/11/2006
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 05/10/2006
המועד האחרון להגשת המכרז הוא יום ג', 7.11.2006 שעה:15:00 (ולא כפי שפורסם ה-15.11.2006)


המוסד לביטוח לאומי

 

 

מכרז מסי ת(26) ‏2006

אספקת מוצרי תוכנה לאבטחת נקודות קצה

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת מוצרי תוכנה לאבטחת נקודות קצה ואנטי וירוס, וכן שירותי תחזוקה ועדכון שוטף, לרבות עדכון גרסאות למוצרים הנ"ל.

 משך תקופת ההתקשרות - שנה אחת עם אופציה להארכה בשנה אחת נוספת, ובסיומה אופציה להארכה שנייה לתקופה של 3 שנים נוספות.

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.

 להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית לקיום תנאי המכרז, בסכום של 20,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעה. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 15.3.2007.

הערבות תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד.

 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' ויצמן 13 ירושלים, במזכירות אגף תכנון תכנות ,קומה 6 חדר 606 אצל הגב' אתי לוי. ניתן לעיין  במסמכי המכרז במקום הנ"ל או באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו  -www.btl.gov.il.

  1. את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש בשתי מעטפות סגורות (אחת להצעת

המחיר והשנייה למסמכי המכרז) ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי  15.11.06 בשעה 15:00.

  1. שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות פקס מס'  6558919 –02 או בדואר אלקטרוני:

yoramb@nioi.gov.il       עד יום שלישי 24 באוקטובר 2006 בשעה 15:00.

תשובות יינתנו בכתב לכל רוכשי המכרז. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

 

     5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת .

לצפייה בפרוטוקול כנס ספקים מיום 3.10.2006 - לחץ כאן