אספקת מעטפות ב-3 גדלים שונים, מנייר נטול עץ 80 גר'

באספקת מעטפות מסוג בל/30 ו-בל/31 זכתה חב' "דפרון פ"ת בע"מ,
באספקת מעטפות מסוג בל/32 זכתה חב' "גברעם מעטפות איכות בע"מ"
מספר מכרז: ה(5)2007
תאריך פרסום : 19/08/2007
תאריך הגשה : 17/09/2007
סכום לתשלום: 150  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 20/08/2007
המועד האחרון להגשת ההצעות עודכן והוא: יום ב' 17.9.2007 שעה 15:00

מכרז ה (5) 2007

                        אספקת מעטפות ב-3 גדלים שונים, מנייר נטול עץ  80 גר'

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מעטפות בגדלים לפי האמור במפרט שבגוף המכרז.

 

תקופת ההתקשרות - שנה אחת עם אפשרות להארכה נוספת של עוד 4 תקופות של שנה כל אחת.

 

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית לפקודת המוסד לקיום תנאי המכרז ובנוסח המצורף למסמכי המכרז, בסכום של 10,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 29.11.2007.

 

פירוט מלא של כל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות המכרזים תשס"ג 1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

א.  את טפסי המכרז, ניתן לרכוש תמורת 150 ₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בתחום ההדפסות קומה 5 חדר 513, בימים א'-ה' בשעות 9:00 -15:00 טל' 02-6709416. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל.

ב.  ניתן לעיין במסמכי המכרז גם בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

ג.  את ההצעות בצירוף טפסי המכרז יש לשלוח במעטפה סגורה, המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב לידי מר יוסי מרציאנו.

      על גבי המעטפה, יש לציין את שם המכרז ומספרו.

ד.    המועד האחרון להגשת הצעות -  יום חמישי 13.9.2007 בשעה 15:00.

ה.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.