אספקת מערכת לניהול אקטיבי של רכיבי אבטחת מידע-SIM/SOC

 
מספר מכרז: ת(1)2007
תאריך פרסום : 02/05/2007
תאריך הגשה : 17/06/2007
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 07/06/2007
המועד האחרון להגשת הצעות שונה ויהיה יום ראשון 1.7.2007 שעה 15:00. סעיפים 0.6.4 ו-0.6.5 למסמכי המכרז יתוקנו כך שלאחר המילה "מציע" יירשם "לרבות חברת בת וקבלן משנה". ניתן לעיין בתשובות לשאלות מציעים ובפרוטוקול כנס ספקים באמצעות לינק לשו"ת.

 

מכרז מסי ת(1) ‏2007

אספקת מערכת לניהול אקטיבי של רכיבי אבטחת מידע ( SIM\SOC )

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת מערכת לניהול אקטיבי של רכיבי אבטחת מידע (SOC\ SIM), לרבות אפיון, תכנון, הטמעה, התקנה, עדכון ותמיכה מקצועית.

 

משך תקופת ההתקשרות -  שלוש שנים עם אופציה להארכה של 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

 

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית לקיום תנאי המכרז, בסכום של 20,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעה, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 17.10.2007.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

1.  את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח 
     לאומי, המשרד ה
ראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בימים א-ה בשעות 
     9:00 – 15:00 במזכירות אגף תכנון תכנות,קומה 6 חדר 606, אצל הגב' אתי  
      לוי. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל או להורידם מראש  עמוד זה  
     ("קובץ להורדה"). 
2.  כנס ספקים יתקיים ביום שלישי 15/5/07 בשעה 10:00   
    במשרדי הביטוח לאומי, משרד ראשי
שד'  ויצמן ירושלים בקומה 8.

3.  את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש בשתי מעטפות סגורות  
    (אחת להצעת המחיר  והשנייה למסמכי המכרז) ולמסור ביד או באמצעות 
     שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד
לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד  
    הראשי בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון, 17/6/2007 בשעה 15:00.

5.  שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות פקס מס' 02-6558919 או בדואר 
     אלקטרוני:
DANG@NIOI.GOV.IL   עד יום שלישי 29/5/07  בשעה 15:00.

תשובות יינתנו בכתב לכל רוכשי המכרז באמצעות אתר האינטרנט על פי הכתובת הנ"ל. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  
    הצעה אחרת .