אספקת שירותי אבטחה עבור המוסד לביטוח לאומי

 
מספר מכרז: מ(2001)2006
תאריך פרסום : 28/10/2007
תאריך הגשה : 08/01/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 26/11/2007
הבהרה: לא יערך כנס מציעים במסגרת מכרז זה. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא 29.11.2007 שעה 15:00. מציעים אשר מעוניינים לשלוח שאלות הבהרה יעשו זאת עד למועד זה, והכל כמפורט במודעה ובמסמכי המכרז.מ(2001) 2006  
אספקת שירותי אבטחה עבור המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי שמירה ואבטחה בכ- 100 אתרים של המוסד הפרוסים בכל רחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.             ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

2.             המציע יגיש ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית בסך 200,000 (מאתיים אלף) ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן, לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בתוקף ל- 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז (מ- 8.1.2008 ועד ל- 8.7.2008).

3.             למציע רישיון תקף למתן שירותי שמירה על-פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב – 1972.

4.             למציע ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות (2006-2002) לפחות, במתן שירותי אבטחה מקיפים במוסדות ציבוריים מאובטחים, ומנהליו בעלי ניסיון מוכח ב-3 השנים האחרונות (2006-2004) לפחות, בניהול חב' שמירה/אבטחה.

5.             המציע העסיק באופן רצוף במהלך השנים 2006-2004 שלוש מאות (300) מאבטחים לפחות.

6.             למציע מחזור כספי בהיקף שנתי של 20 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות,  בכל אחת מהשנים 2006-2004 בתחום האבטחה בלבד.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג -  1993.

 אופן רכישת והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח
    (שישולמו בהמחאה לזכות המוסד לביטוח לאומי), במשרדי המוסד לביטוח הלאומי, בניין וולפסון רחוב דיסקין 9 ירושלים,  אצל הגב' אסתר שריקי, בימים א-ה' בשעות 9:00 – 15:00 בתיאום מראש בטלפון 02-6709299. יש להקפיד על קבלת אישור על רכישת מסמכי המכרז.
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל, או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי –www.btl.gov.il , בדף הבית במדור "מכרזים".
  3. ניתן לשלוח שאלות הבהרה באמצעות פקס' שמספרו 02-6463083 אל הגב' אסתר שריקי, עד ליום חמישי 29.11.2007 בשעה 15:00. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בדף הבית במדור מכרזים, עד לתאריך 9.12.2007.
  4. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בארבעה עותקים (בשתי מעטפות פנימיות: באחת הצעת המחיר ובשנייה יתר מסמכי המכרז), אל תיבת המכרזים בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים,בארכיב קומה 2,  אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות- יום שלישי, 8.1.2008 בשעה 15:00. הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לחילופין לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.