אספקת שירותי פיקוח על מערך האבטחה במוסד לביטוח לאומי (שני אזורי פיקוח)

לא נבחר זוכה
מספר מכרז: מ(2056)2006
תאריך פרסום : 28/09/2006
תאריך הגשה : 30/10/2006
סכום לתשלום: 500  ש"ח

מכרז מס' (2056) 2006  

אספקת שירותי פיקוח על מערך האבטחה במוסד לביטוח לאומי

(שני אזורי פיקוח)

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל מחברות המספקות שירותי ייעוץ ו/או פיקוח בתחום
האבטחה הצעות לאספקת שירותי פיקוח ובקרה על החברות המספקות שירותי אבטחה
במתקני המוסד.
שירותים אלו כוללים, בין היתר, סיור במתקני המוסד, ביצוע תרגילים, אבחון ליקויים ותקלות,
וכן וידוא ביצוע נהלים ותקנות אבטחה ע"י עובדי חברות האבטחה.

שירותי הפיקוח הדרושים מחולקים לשני אזורים:

 

1)  איזור מס' 1 – אזור מרכז, התחום בין גבולות הגזרה הבאים:
   בצפון קו חדרה מחולה-
בדרום קו פלמחים ירושלים.(מפקח אחד).

2) איזור מס' 2 –אזור הדרום, התחום בין גבולות הגזרה הבאים:
   בצפון קו פלמחים
ירושלים,בדרום אילת. (מפקח אחד).

הערה
:  ההצעות יוגשו עפ"י החלוקה לאזורים, ניתן להגיש הצעה לאזור אחד בלבד או 2 הצעות שונות -  אחת לכל אזור.

 

כללי:

1. את הנוסח המלא והמחייב של המכרז (כולל התנאים להשתתפות במכרז)

ניתן להוריד מראש העמוד (קובץ להורדה).


2. על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית בסך 7,500 ש"ח לכל
אזור, צמודה למדד המחירים לצרכן לקיום תנאי המכרז.
הערבות תהיה בתוקף עד ליום 28.2.2007.
מציע שמגיש הצעות לשני אזורים יגיש ערבות כפולה בסכום של
15,000 ש"ח. על נוסח הערבות להיות זהה לנוסח המופיע במסמכי
המכרז.


3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח שישולמו לזכות המוסד
לביטוח לאומי
בהמחאה, במשרדי אגף הביטחון של הביטוח הלאומי בבניין וולפסון,
רחוב דיסקין 9,
ירושלים.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל אך לא לצלמם, או באתר האינטרנט של

המוסד שכתובתו: www.btl.gov.il בדף הבית במדור "מכרזים".


4. פרטים נוספים בנוגע למכרז ניתן לקבל במזכירות אגף הביטחון, רחוב דיסקין 9

ירושלים,או בטלפון 02-6709299

 

5.  את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בארבעה עותקים

(בשתי מעטפות פנימיות, באחת הצעת המחיר ובשנייה יתר מסמכי המכרז) לתיבת

המכרזים המוצבת במשרד הראשי, בשדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל
מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה
יש לציין את שם המכרז ומספרו.


6.  המועד האחרון להגשת המכרז -  יום שני 30.10.2006 בשעה 15.00.

    בתאריכים 12.10.2006-8.10.2006, חג הסוכות, סניפי המוסד לביטוח לאומי
    יהיו 
סגורים לקהל.


7. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז,
ו/או
את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות ואחרות.