אספקת שירותי פיקוח על מערך האבטחה במוסד לביטוח לאומי - מכרז חוזר

 
מספר מכרז: מ(2004)2007
תאריך פרסום : 19/08/2007
תאריך הגשה : 17/09/2007
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 20/08/2007
המועד האחרון להגשת ההצעות עודכן והוא: יום ב', 17.9.2007 שעה 15:00.

 

מכרז מס' מ (2004) 2007  - מכרז חוזר

אספקת שירותי פיקוח על מערך האבטחה במוסד לביטוח לאומי

                                                         

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת שירותי פיקוח ובקרה על חברות המספקות שירותי אבטחה במתקני המוסד. שירותים אלו כוללים, בין היתר, סיור במתקני המוסד, ביצוע תרגילים, אבחון ליקויים ותקלות ועוד.

שירותי הפיקוח הדרושים נפרסים לאורך כל מדינת ישראל ומחולקים לשני אזורים:

1.    אזור מס' 1 - צפון - מראשון לציון צפונה.

2.       אזור מס' 2 – דרום - מראשון לציון דרומה.

ההצעות יוגשו על-פי החלוקה לאזורים האלה, ובכל אזור יתבצע תת מכרז נפרד. ניתן להגיש הצעה לאזור אחד בלבד או 2 הצעות שונות, אחת לכל אזור, אם המציע הוא חברה.

רשאים להגיש הצעות חברות המספקות שירותי יעוץ ו/או פיקוח בתחום האבטחה, המעסיקות מפקחים ועוסקים מורשים ו/או אנשים פרטיים.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       המפקחים המוצעים הם בעלי תעודת קצין בדרגת רב סרן ומעלה מצה"ל או שווה ערך, ממג"ב או ממשטרה, ששירתו בעבר בתפקיד פיקודי מוכח ביחידת שדה כקצינים.

2.       המצאת הוכחה (אישור עו"ד או רו"ח) שהמפקחים המוצעים מתגוררים בתחומי האזורים הרלוונטיים בהתאמה.

3.       המצאת ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ברת חילוט ע"ס 10,000 ש"ח עבור כל אזור לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ובתוקף ל-6 חודשים מהמועד להגשת מסמכי המכרז (כלומר מיום 12.9.2007 ועד ליום 31.12.2007 ). מציע שמגיש הצעות ל-2 אזורים, יגיש ערבות כפולה בסך של 20,000 ש"ח.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במסמכי המכרז.

 

אופן הגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. לחילופין, ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי אגף הביטחון של המוסד לביטוח לאומי ברח' דיסקין 9 ירושלים (בנייני וולפסון) בימים א-ה בין השעות 9:00 – 15:00.
  3. את ההצעות למכרז יש להגיש ב-4 העתקים במעטפה סגורה (בשתי מעטפות פנימיות: באחת מסמכי המכרז ובשנייה הצעת המחיר). יש להגיש את ההצעה ביד או באמצעות שליח אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי שד' וייצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו.
  4. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום רביעי, 12.9.207, בשעה 15.00.. 
  5.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטל את המכרז, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.