אספקת שירותי פיקוח על מערך האבטחה במוסד לביטוח לאומי

לא נבחר זוכה
מספר מכרז: מ (2004) 2007
תאריך פרסום : 11/03/2007
תאריך הגשה : 25/04/2007
סכום לתשלום: 500  ש"ח

מכרז מס' (2004) 2007  

אספקת שירותי פיקוח על מערך האבטחה במוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי פיקוח ובקרה על חברות המספקות שירותי אבטחה במתקני המוסד. שירותים אלו כוללים, בין היתר, סיור במתקני המוסד, ביצוע תרגילים, אבחון ליקויים ותקלות וכן וידוא ביצוע נהלים ותקנות אבטחה ע"י עובדי חברות האבטחה.

שירותי הפיקוח הדרושים נפרסים בכל רחבי הארץ ומחולקים לשני אזורים:

1)                 אזור מס' 1 – אזור צפון - מקו ראשון לציון (לא כולל) וצפונה.

2)                 אזור מס' 2 – אזור דרום- מקו ראשון לציון (כולל) ודרומה.

ההצעות יוגשו עפ"י החלוקה לאזורים, כאשר בכל אזור יתבצע תת מכרז נפרד. ניתן להגיש הצעה לאזור אחד בלבד או שתי הצעות שונות - אחת לכל אזור.

התנאים העיקריים להשתתפות במכרז:

רשאים להגיש הצעות חברות (שאינן חברות אבטחה) המספקות שירותי ייעוץ ו/או פיקוח בתחום האבטחה, המעסיקות מפקחים ועומדות בתנאים ובדרישות  שלהלן:

1.       ברשות החברות אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

2.       ברשות החברות אישור עו"ד שאינם שותפים או בעלים של חברת אבטחה.

3.       המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 10,000 ש"ח עבור כל אזור, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ובתוקף עד ליום 25.10.2007. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנוסח המצורף למסמכי המכרז תידחה על הסף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1. את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי אגף הביטחון של הביטוח הלאומי, בניין וולפסון, רחוב דיסקין 9 קומה 4, אצל הגב' אתי שריקי בימים א-ה בשעות 9:00 -15:00. ניתן גם להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. פרטים נוספים בנוגע למכרז ניתן לקבל במזכירות אגף הביטחון,  טלפון 02-6709299.

3. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בארבעה עותקים (בשתי מעטפות פנימיות,באחת הצעת המחיר נספח ד'  ובשנייה יתר מסמכי המכרז) לתיבת המכרזים של המוסד   לביטוח לאומי הממוקמת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. יש לצרף להצעה קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 25 באפריל 2007  בשעה 15.00.

בתאריכים 2.4.07- 10.4.07, חג פסח, סניפי הביטוח הלאומי יהיו סגורים.

5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את   היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.