בחירת חברה לייעוץ ובדיקת ההצעות שהוגשו למכרז ליצירת מאגר של נותני שירותים לטיפול אישי ועזרת בית לזכאים לגמלת סיעוד

מספר מכרז: מ(2023)2007
תאריך פרסום : 23/09/2007
תאריך הגשה : 14/11/2007
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ (2023)2007

בחירת חברה לייעוץ ובדיקת ההצעות שהוגשו למכרז ליצירת מאגר של נותני נותני שירותים לטיפול אישי ועזרת בית לזכאים לגמלת סיעוד

 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן סיוע לוועדת המכרזים בנוגע לייעוץ ובדיקת ההצעות שהוגשו במכרז ליצירת מאגר של נותני שירותי סיעוד לקשישים הזכאים לגמלת סיעוד בביתם.

המציע שייבחר ילווה את המוסד בכל הליכי המכרז להקמת המאגר, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, לרבות בדיקת ההצעות שהוגשו למכרז.

משך ההתקשרות יהיה כמשך המכרז מושא ההתקשרות, הכל בכפוף לקבוע במכרז ובחוזה.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו רישום מוקדם של המציע בהתאם לטופס ההרשמה המצורף כנספח א' למכרז.
  2. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל על -פי כל דין.
  3. למציע אין כל קשר ישיר או עקיף עם גורם הנותן שירותי סיעוד לקשישים, באופן שיווצר חשש לקיומו של ניגוד עניינים.
  4. למציע יכולת להעמיד מנהל פרויקט בעל נסיון מוצלח בניהול פרויקט אחד לפחות, בתחום של עריכה ובדיקה של הצעות במכרזים, בהיקף משמעותי, במהלך 3 השנים האחרונות.

 

הפירוט המלא והמחייב של התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת הזוכים, ומשקלן של אמות המידה השונות מפורט במסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעות:

1.ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה")  ללא צורך בתשלום.

2. הבהרות והשגות: ניתן לבקש הבהרות או להגיש השגות על נוסח המכרז עד ליום 15.10.2007 באמצעות פקס 02-6463084, וזאת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.

יש לוודא כי הפנייה התקבלה על ידי המוסד בטלפון 6709722-02. תשובות להבהרות יינתנו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד לבטוח לאומי, בדף הבית במדור מכרזים עד לתאריך 31.10.2007. המוסד אינו מתחייב להתייחס לפניות שיוגשו לאחר המועד הזה.

3.הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13 קומה 2  בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

4.המועד האחרון להגשת ההצעות-  יום רביעי 14.11.2007  בשעה 15.00. בתאריכים 26.9.07 עד 4.10.07, חג סוכות, סניפי הביטוח הלאומי סגורים לקהל.

5. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, ככל שיהיה, תישלח רק לנרשמים, בהתאם לטופס ההרשמה המצורף כנספח א' למכרז.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, יגברו האחרונים.