הפעלת מזנון בסניפי המוסד לביטוח לאומי ברמת גן וביפו (שרותי קייטרינג)

המכרז בוטל
מספר מכרז: מ(2069)2006
תאריך פרסום : 10/01/2007
תאריך הגשה : 30/01/2007
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מס' מ (2069) 2006

הפעלת מזנון בסניפי המוסד לביטוח לאומי ברמת גן וביפו (שירותי קייטרינג)

 

1. המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות להפעלת מזנונים בסניפיו ברמת גן (רח' 
    החשמונאים
15) וביפו (רח' התקומה 30).

2. משך תקופת ההתקשרות - שלוש שנים עם אופציה להארכת ההתקשרות בשתי 
   תקופות
 נוספות, בנות שנה כל אחת.

 

3.תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

  א. על המציע לבשל את המזון במתקניו, ולשנע אותם אל המטבחים בסניפים 
      (קייטרינג).

  ב. על המציע להיות יצרן מזון בעל רישיון יצרן ממשרד הבריאות.

  ג. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית, לקיום תנאי המכרז, 
     בנוסח המצורף
למסמכי המכרז, בסך 10,000 ש"ח צמוד למדד המחירים 
     לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעה.

     תוקף הערבות יהיה עד ליום 30.4.2007.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג -1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

4. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד 
    או באמצעות שליח בלבד
לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 
    הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב אצל
 מר יוסי מרציאנו.

    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 

5. המועד האחרון להגשת הצעות - יום שלישי 30.1.2007 בשעה 15:00.

 

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 
   אחרת .