הפעלת שירותי מזנון והסעדה למשרדי המוסד לביטוח לאומי בירושלים

טעמים של יובל בע"מ
מספר מכרז: מ (2078) 2006
תאריך פרסום : 31/01/2007
תאריך הגשה : 14/03/2007
סכום לתשלום: 250  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' מ (2078 )2006

הפעלת שירותי מזנון והסעדה במשרדי המוסד  לביטוח לאומי בירושלים

א. המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר להפעלת מערך הסעדה לעובדיו ולציבור מבקריו במשרד הראשי על אתריו בירושלים, והכול בהתאם למסמכי המכרז.

 

ב.      תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

1.     על המציע להיות בעל ותק מקצועי וניסיון מוכח של 3 שנים לפחות
  בניהול והפעלת מזנון/מסעדה לגופים ציבוריים או מוסדות, בהיקף של 300 
  סועדים לפחות ליום, וכן בעל ניסיון בהפעלת שני אתרים לפחות במקביל, 
  במהלך 24   החודשים  האחרונים.

2.     על המציע להיות יצרן מזון, בעל רישיון יצרן בתוקף ממשרד הבריאות.

3.     על המציע להמציא אישור רו"ח על מחזור שנתי בייצור מזון מוסדי, 
  בהיקף של לפחות 
1 מיליון ש"ח בכל אחת מן השנים 2005, 2006.

4.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז בסך 
  10,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן, על פי הנוסח המצורף בנספח ג' 
  למסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד יום 31.7.2007.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט 
המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

ג.        את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  250 ₪ (שלא יוחזרו), במוסד 
לביטוח לאומי שד' ויצמן 13 ירושלים, באגף בינוי אצל מר אופיר נזרי בימים 
א-ה בין השעות 9:00 – 14:00, טל' 050-6285072 , או להורידם מראש 
עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

ד.  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה בשלושה עותקים,לתיבת המכרזים 
    של המוסד לביטוח 
לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909 
    קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.    

    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. יש לצרף להצעות המוגשות 
    קבלה על רכישת 
מסמכי המכרז.

 

ה. המועד האחרון להגשות ההצעות - יום רביעי 14.3.2007 בשעה 15:00. 

     המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

 

ו. כנס ספקים ייערך ביום שלישי 20.2.2007 בשעה 11:00 במשרד הראשי 
   שד' וייצמן 13 ירושלים.

  ההשתתפות בכנס הינה חובה. מציע שלא ישתתף בכנס לא יוכל להגיש הצעה 
  למכרז.

 

ז. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
   הצעה אחרת, 
והוא יהיה רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.