הפקת עיתון לגימלאים "הגיל החדש"

עדכון - נבחר זוכה חדש: חב' "דורות מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת" (הזוכה הקודם - חב' "סקורפיו שרותי משרד ותקשורת" - ויתרה על זכייתה במכרז).
מספר מכרז: מ(2029) 2006
תאריך פרסום : 17/08/2006
תאריך הגשה : 19/09/2006

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 04/09/2006
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה ליום שלישי 19.9.2006 שעה 15:00

המוסד לביטוח לאומי

 

 מכרז מס' מ(2029) 2006

 

הפקת עיתון לגמלאים "הגיל החדש".

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר להפקת עיתונים, הכוללים בין היתר:

תחקירים,עריכה,הגהות, עיצוב ועימוד, הפצה והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

משך תקופת ההתקשרות: שנה, עם אופציה להארכת ההתקשרות ל-4 תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. תצהיר על ניסיון של שמונה שנים לפחות בעריכה או כתיבה עיתונאית.

2. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן, הידוע ביום הגשת ההצעה. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 30.11.2006.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את טפסי המכרז ניתן לקבל במוסד לביטוח לאומי במשרדי אגף ייעוץ לקשיש, ברחוב שד' מסריק 15 תל-אביב אצל הגב' מרים לוי- מתאמת האגף.
  2. את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות (אחת להצעת מחיר והשנייה למסמכי המכרז), ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 אצל מר יוסי  מרציאנו.

על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות- יום שלישי 29.8.2006 בשעה 15:00.
  2. שאלות הבהרה ניתן להפנות באמצעות פקס' מס' 03-6250763 עד יום ראשון , 13.8.2006 בשעה 15:00. תשובות יינתנו בכתב לכל הפונים. המוסד לביטוח לאומי,אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.
  3. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב  לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.