השלמת קומה 5 בסניף נהריה

מספר מכרז: ב (1002) 2007
תאריך פרסום : 03/07/2007
תאריך הגשה : 15/08/2007
סכום לתשלום: 300  ש"ח

 

 

 

מכרז מס' ב (1002 ) 2007

 השלמת קומה חמישית בסניף נהריה

 

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לעבודות בנייה, להשלמת 
הקומה החמישית
בסניף נהריה, ברח'  ויצמן 62 .

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז :

 

1. על המציע  לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית מקורית בלבד לקיום תנאי 
    המכרז - לפקודת
 המוסד לביטוח לאומי, בנוסח ובתנאים המצוינים בנספח 
    ד' במכרז.

   הערבות תהיה בסכום של  80,0000 ₪ צמודה למדד המחירים הכללי  
   לצרכן, הידוע במועד 
האחרון להגשת ההצעות,  ובתוקף עד ליום  10.12.2007.

 

2. על המציע לצרף אישור על היותו בעל סיווג 100 במקצוע עבודות בניין,  
    ובהיקף כספי ג'3 
למקצוע זה.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיעים  במפרט המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 

תינתן על-פי התקנות העדפה להצעות הכוללות מרכיבים מתוצרת הארץ, 
ומרכיבים שיוצרו באזור עדיפות לאומית.

 

אופן הגשת ההצעות:

 

1.     את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו), 
בימים א-ה בשעות
9:00 – 15:00  במוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי 
שד' וייצמן 13 ירושלים, במזכירות תחום בינוי קומה 5 חדר 516 
טל' 6709413– 02, או בסניף המוסד לביטוח לאומי בנהריה, רח' וייצמן 62, 
אצל מר ישראל לייזר פלא 6285434 – 050  (ניתן לעיין במסמכי המכרז 
במקום אך לא לצלמם).

 

2.     את נוסח המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

 

3.     סיור קבלנים יתקיים בסניף נהריה בתאריך  16.7.2007 בשעה 11:00. 

        השתתפות בסיור הינה חובה, מציע שלא ישתתף בסיור הצעתו לא תדון.

 

4.    את ההצעות בצירוף טפסי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה, 
       המצורפת לטפסי המכרז 
ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד אל 
       תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי.

       התיבה נמצאת  במשרד הראשי שד' וייצמן 13, ירושלים קומה 2 בארכיב  
       אצל מר יוסי  
מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

 

5.     המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום רביעי, 15.8.2007   בשעה 15:00.

 

6.     אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
הצעה אחרת, 
והוא יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו לחלק את ההזמנה 
לפי מכרז זה למספר מציעים .

 

7.  המוסד לביטוח לאומי רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.