התקנת גגון הגנה בסניף באר שבע

מספר מכרז: ב(1023)2007
תאריך פרסום : 28/10/2007
תאריך הגשה : 13/11/2007
סכום לתשלום: 150  ש"ח

מכרז מספר ב(1023)2007

 

התקנת גגון הגנה בסניף באר שבע

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות להתקנת גגון הגנה במשרדיו שברחוב וולפסון 6 בבבאר שבע.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

 

  

1.על המציע לצרף אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.

2.על המציע לצרף אישור סיווג מקצועי 150 וסווג כספי א-1 ומעלה למקצוע זה.

3.על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית(מקורית בלבד),בנוסח המצורף  
    למסמכי המכרז בסכום 
5,000 ₪ ,צמודה למדד  המחירים לצרכן(מיום הגשת ההצעות)בתוקף עד יום 31.1.2008.

 

פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במיפרט שבגוף המכרז,בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

1.את טפסי המכרז,ניתן לרכוש תמורת 150 ש"ח,(שלא יוחזרו)  במוסד לביטוח  

   לאומי,המשרד הראשי,שדרות וייצמן 13 ירושלים,אצל הגב' איריס סיידוף בימים 
    א-ה בין השעות 09.00 עד 
15.00 על פי תאום טלפוני בטלפון 
    02-6709413.לחילופין ניתן לרכוש את המסמכים בסניף באר שבע רחוב 
    
וולפסון 6 אצל מר דוד שטרית על פי תאום בטלפון -050-6285276.


2. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת הנ"ל או לחילופין להוריד את  מסמכי  
    המכרז מאתר האינטרנט של 
המוסד בכתובת www.btl.gov.il.


3. יש לצרף להצעות קבלה על רכישת מסמכי המכרז.


4. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת למסמכי המכרז,ולמסור ביד 
    או באמצעות שליח 
בלבד,לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי,המשרד  
    הראשי ירושלים,שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר
יוסי מרציאנו.על גבי המעטפה 
    יש לציין את שם המכרז ומספרו ב(1023)2007. 
    נא לוודא,קבלת אישור 
מסירה.


5. המועד האחרון להגשת הצעות: יום שלישי,13.11.2007 שעה 15.00.

 

5.סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 7.11.2007 שעה 10.00 בסניף המוסד לביטוח  
    לאומי סניף ב"ש רחוב 
וולפסון 6 באר שבע.

   ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור,הצעתו תידחה.

 

 

 

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר,או כל הצעה אחרת והוא יהיה רשאי על פי שיקול דעתו,לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.