התקנת חיפוי אלומיניום על גבי קירות חיצוניים בסניף רמלה

ש. אנפה בע"מ
מספר מכרז: ב(1078)2006
תאריך פרסום : 05/08/2007
תאריך הגשה : 06/09/2007
סכום לתשלום: 150  ש"ח

התקנת חיפוי אלומיניום על גבי קירות חיצוניים בסניף רמלה

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות להתקנת חיפוי אלומיניום על גבי קירות חיצוניים בסניף הביטוח הלאומי ברמלה, ברחוב דני מס 11.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:


1. על המציע לצרף אישור על-פיחוק עסקאות גופים ציבוריים.

2. על המציע לצרף רשימת 5 אתרים לפחות  עם שמות המפקחים ו/או בעלי  
    האתרים הנ"ל, בהם ביצע עבודות 
אלומיניום דומות, בהיקף שווה ערך או  
    יותר ממכרז זה ב-5 השנים האחרונות.

3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית (מקורית בלבד), בסכום 
    של 20,000 ₪ צמוד למדד 
המחירים לצרכן (מיום הגשת ההצעות). הערבות  
    תהיה בתוקף עד יום 31.12.2007

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

 

1. את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 150 ₪ (שלא יוחזרו), החל מיום  
    שלישי 7.8.2007 במוסד לביטוח 
לאומי המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13  
    ירושלים, בתחום בינוי ונכסים קומה 5 חדר 516 אצל הגב' איריס סיידוף, 
    בימים א-ה בשעות 9:00 – 15:00. לחילופין ניתן לרכוש את  מסמכי המכרז אצל    
     מר זאב מימוני 
בסניף רמלה על-פי תיאום  מראש בטלפון 050-6285500.


2. את ההצעות, בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים, יש להגיש 
   במעטפה סגורה המצורפת למסמכי
 המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח  
    בלבד לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי
 שד' וייצמן 
    13 ירושלים, בארכיב  אצל מר יוסי מרציאנו.

    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 21.8.2007 בשעה 10:00 במוסד לביטוח לאומי  
    סניף רמלה.

    ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף הצעתו תידחה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות- יום חמישי, 6.9.2007  בשעה 15:00.

   

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.