התקנת תקרה אקוסטית וביצוע עבודות חשמל במשרד הראשי בירושלים

מספר מכרז: ב(1079)2006
תאריך פרסום : 29/11/2007
תאריך הגשה : 23/12/2007
סכום לתשלום: 150  ש"ח

 מכרז מספר ב(1079) 2006

 

התקנת תקרה אקוסטית וביצוע עבודות חשמל במשרד הראשי בירושלים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות להתקנת תקרה אקוסטית וביצוע עבודות חשמל במשרדו הראשי, בשדרות וייצמן 13 ירושלים.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף אישור על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

2. על המציע לצרף רשימה של  5 אתרים לפחות ושמות המפקחים ו/או בעלי  
    האתרים הנ"ל, בהם ביצע עבודות דומות ובהיקף 
שווה ערך או יותר ממכרז זה  
    ב-5 השנים האחרונות.

3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית(מקורית בלבד), בנוסח  
    המצורף למסמכי המכרז, בסכום של 25,000 
ש"ח, צמוד  למדד  המחירים  
    לצרכן (מיום הגשת  ההצעות). הערבות תהיה בתוקף עד יום 31.3.2008.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במיפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

1. את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 150 ש"ח(שלא יוחזרו), במוסד לביטוח 
    לאומי, בנייני וולפסון רחוב דיסקין 9 א', אצל מר יגאל גלעדי בימים א-ה בשעות 
    9:00  עד 15:00 , בתיאום מראש בטלפון 050-6285000 או 02-6463100. יש  
    להקפיד 
על  קבלת אישור על רכישת מסמכי המכרז.

2. ניתן להוריד את  מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה).

3. את ההצעות בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה  
    סגורה המצורפת למסמכי 
המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד  
    לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 
    
ירושלים, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם  
    המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. סיור קבלנים יתקיים ביום שני 10.12.2007 בשעה 10:00, במוסד לביטוח  
    לאומי המשרד הראשי שדרות  וייצמן 13 ירושלים.  ההשתתפות בסיור הינה  
    חובה. מציע שלא ישתתף הצעתו תידחה.

5. המועד האחרון להגשת הצעות- יום ­­­­ראשון 23.12.2007 בשעה 15:00.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  
    הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו 
לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.