ייצור אספקה והתקנת ריהוט קבוע ודלפקים

זוכה ראשון- א. כנעני נגרים, זוכה שני -ג.מ.ש רהיט בע'מ
מספר מכרז: מ(2062)2006
תאריך פרסום : 01/11/2006
תאריך הגשה : 30/11/2006
סכום לתשלום: 500  ש"ח

                                                                                                                           

מכרז מס' מ(2062) 2006

 

ייצור אספקה והתקנת ריהוט קבוע ודלפקים

 

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לרכישת ריהוט קבוע ודלפקים עבור סניפיו ברחבי הארץ.

 

משך תקופת ההתקשרות – שלוש שנים, עם אופציה להארכה של שתי תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 

א.         על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית על שם המציע, בסך 20,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש 10.06, בנוסח המפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד ליום רביעי 28.2.07.

 

ב.                 על המציע לצרף להצעתו 3 המלצות בכתב מגופים שאיתם עבד ב-3 השנים האחרונות בעבודות דומות.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובות המכרזים, התשנ"ג – 1993.

 

אופן הגשת ההצעות

 

א.     את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בתחום הרכש, קומה 5 חדר 505, בימים א'-ה' בין השעות 9:00 -15:00 . ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם), או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), למעט הפרוגרמה – מפרט טכני.

 

ב.     את ההצעות בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת לטפסי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

הערה: בזמן המסירה תקבלו אישור רכישה, יש לצרפו להצעה המוגשת.

 

ג.      כנס מציעים יתקיים ביום שלישי, 14.11.06 בשעה 12:00 במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בחדר הישיבות בקומה 8. הכנס הינו חובה. מציע שלא ישתתף בכנס - הצעתו תיפסל.

 

ד.       המועד האחרון להגשת ההצעות – יום חמישי 30.11.06 בשעה 15:00.

 

ה.      המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו לחלק את ההזמנה למספר מציעים.