ייצור ואספקת מעטפות כיס

"גברעם מעטפות איכות"
מספר מכרז: ה (1)2007
תאריך פרסום : 11/03/2007
תאריך הגשה : 11/04/2007
סכום לתשלום: 150  ש"ח

 

          המוסד לביטוח לאומי
          
מכרז ה (1) 2007
 
אספקת מעטפות כיס 25
X 18 ס"מ

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מעטפות בגודל 25 X 18 ס"מ מנייר קרפט 70 גר'. ההדפסה על גבי המעטפה תהיה בצבע אחד משני צדדים.

 

תקופת ההתקשרות - שנה אחת  עם אפשרות להארכה נוספת של עוד 4 תקופות של שנה כל אחד.

 

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית לפקודת המוסד לקיום תנאי המכרז, בסכום של 10,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 15.6.2007 ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 

פירוט מלא של כל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

א.   את טפסי המכרז, ניתן לרכוש תמורת 150 ₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  שד' ויצמן 13 ירושלים, בתחום ההדפסות קומה 5 חדר 513, בימים א'-ה' בשעות 9:00 -15:00 טל'' 02-6709416. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל, או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

ב.    את ההצעות בצירוף טפסי המכרז יש לשלוח במעטפה סגורה, המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב לידי מר יוסי מרציאנו.

      על גבי המעטפה, יש לציין את שם המכרז ומספרו. יש לצרף להצעה קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

ג.      המועד האחרון להגשת הצעות-  יום רביעי 11.4.2007 בשעה 15:00.

בתאריכים 2.4.07 - 10.4.07, חג פסח, סניפי הביטוח הלאומי יהיו סגורים.

ד.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.