יצירת מאגר של נותני שירותי השגחה לזכאים לגימלת סיעוד

מספר מכרז: מ(2026)2007
תאריך פרסום : 15/08/2007
תאריך הגשה : 29/10/2007
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 02/09/2007
המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מוארך עד ליום 29.10.2007 שעה 12:00

 

מכרז מס' מ (2026) 2007

ליצירת מאגר של נותני שירותי השגחה לזכאים לגימלת סיעוד

 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותי השגחה ושירותי השגחה מורחבים לזכאים לגמלת סיעוד.

תקופת ההתקשרות -  12 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את ההתקשרות 4 פעמים - בכל פעם לתקופה של עד 12 חודשים נוספים (סה"כ – 60 חודשים, שהם 5 שנים). הכול בכפוף לקבוע במכרז ובחוזה.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המציע הוא תאגיד הרשום בישראל על פי כל דין.
  2. על המציע לצרף לטופס ההצעה ערבות בנקאית או ביטוחית (מקורית בלבד) על שם המציע בסכום של 50,000 ₪, ובתוקף עד  15.2.08. הערבות תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז.
  3. על המציע להיות מפעיל של מוקד מצוקה, הכולל לכל הפחות את התכונות המפורטות במכרז.
  4. על המציע להיות מפעיל של מוקד מצוקה הפועל במשך שנתיים רצופות בשנתיים הסמוכות למועד הגשת ההצעה, ובעל 300 לקוחות לפחות במועד הקובע.
  5. על המציע להגיש הצעה כספית שאינה פחותה ממחיר של 18 ₪ לחודש (לא כולל מע"מ) למתן שירותי השגחה.
  6. על המציע לבצע רישום מוקדם בהתאם לטופס ההרשמה המצורף כנספח א' למכרז.

 

פירוט מלא של תנאי הסף מופיע במסמכי המכרז.

 

אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), ללא צורך בתשלום.

2. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, , קומה 2, בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

3. ניתן לבקש הבהרות או להגיש השגות על נוסח המכרז עד ליום 30.8.07 באמצעות פקס 02-6463084, זאת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות או להשגות יפורסמו במרוכז באתר, לא יאוחר מ-14 יום לאחר התאריך הנ"ל. יש לוודא שהפניה התקבלה על ידי המוסד בטלפון 6709722-02.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום שני, 15.10.07, בשעה 12:00.

5. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, תפורסם באתר.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה יקבעו האחרונים.