מאגר עורכי דין לצורך ייצוג המוסד לביטוח לאומי בערעורים על החלטות ועדות רפואיות באזור ירושלים

הזוכים: עו"ד ינון תמרי ועו"ד ארז בן דוד. 
בעתודה: עוד זהבה סנדרס ועו"ד נימר מוסא
מספר מכרז: מ (2007) 2006
תאריך פרסום : 27/06/2007
תאריך הגשה : 07/08/2007
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ מ(2007)2006

 

הקמת מאגר עורכי דין

לצורך ייצוג המוסד לביטוח לאומי בערעורים על החלטות ועדות רפואיות 
 באזור ירושלים

 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים של ייצוג משפטי בפני 
בית דין לעבודה, בערעורים על החלטות ועדות רפואיות באזור ירושלים.

 

המכרז הינו ליצירת מאגר של עורכי דין, שיצוותו ללשכה המשפטית במחוז ירושלים.
במכרז ייבחרו שני עורכי דין, בהתאם לתנאי הסף ולאמות המידה המפורטות 
במסמכי המכרז.

 

תקופת ההתקשרות - 24 חודשים, עם אופציה למוסד להאריך את 
ההתקשרות 3 פעמים - בכל פעם לתקופה של עד 12 חודשים נוספים 
(סה"כ 60 חודשים).

 

תמצית תנאי הסף במכרז:

1.     תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז הוא רישום מוקדם של המציע, 
בהתאם לטופס ההרשמה המצורף כנספח ב' למכרז. את הטופס יש 
לשלוח לגב' ניקול בן שמול בפקס' 02-6755620
עד ליום שלישי 24.7.07. 
כמו כן ניתן להגיש השגות או הבהרות למכרז עד תאריך זה.

      2.   על המציע לצרף לטופס ההצעה ערבות בנקאית/ ביטוחית מקורית  
            בלבד על שם המציע.

            הערבות תהיה בסכום של 5,000 ₪ ובתוקף עד יום 31.12.2007, וזאת  
            על-פי הנוסח בנספח 
ג' המצורף למסמכי המכרז.

3.   על המציע להיות במועד הגשת ההצעה בעל ניסיון של שנה אחת 
לפחות כעורך דין פעיל.

4.      על המציע לפרט בהצעתו 5 תיקים לפחות, מהשנתיים האחרונות, 
 שבהם הוא הופיע כב"כ של אחד הצדדים בתיק בתחום דיני הביטוח 
 הלאומי.
 
פירוט מלא של תנאי הסף מופיע במסמכי המכרז.

 

אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז או לקבלם במזכירות הלשכה המשפטית במחוז  
    ירושלים, רחוב בן 
שטח 4, אצל הגב' ניקול בן שמול, טל'  02-6755637  
    בימים א-ה בין השעות 9:00 – 15:00.

2. לחילופין ניתן להוריד את המסמכים מראש מעמוד זה: ("קובץ להורדה").

 

3. את ההצעות למכרז ניתן להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת  
    המכרזים של המוסד
הנמצאת בשד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 במשרדי 
    הארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו.

    את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות כמפורט להלן:

    א. מעטפה אחת ובה הצעת מחיר.

    ב. מעטפה שנייה ובה יתר המסמכים הנדרשים.

 

4. המועד האחרון להגשת ההצעות – יום שלישי, 7.8.2007 בשעה 15:00.

 

5. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד לא  
    חלף המועד האחרון ל
הגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, ככל שיהיה, 
     תישלח רק לנרשמים בהתאם לטופס

    ההרשמה המצורף כנספח ב' למכרז, ותפורסם באתר האינטרנט של המוסד 
    לביטוח לאומי.

 

6. בכל מקרה של סתירה בין הודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, 
     יקבעו 
האחרונים.

 

7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  
    הצעה אחרת, והוא
רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.