מיגון סניף שדרות - מכרז שני

מפרם בע"מ
מספר מכרז: ב (1005) 2007
תאריך פרסום : 11/02/2007
תאריך הגשה : 13/03/2007
סכום לתשלום: 300  ש"ח

 

 

המוסד לביטוח לאומי

 

מכרז  ב (1005) 2007

מיגון סניף שדרות

 

 

1.  המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר למתן  
    פתרון מיגון כולל לסניף שדרות, שברח'
הגופר 21, לרבות 
    תכנון וביצוע המיגון.

 

2.  משך ביצוע העבודה: 51 ימים קלנדריים.

 

3.  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף 
    המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה
 6 לתקנות 
    חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

 

4.  להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ערבות של חברת  
    ביטוח ישראלית לקיום תנאי המכרז, צמודה ל
מדד  
    המחירים לצרכן בסכום של 20,000 ₪, בנוסח המפורט  
    בגוף המכרז. הערבות תהיה 
בתוקף עד יום 3.6.2007.

 

5.  את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ₪  
    (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי סניף אשקלון, רח' 
    הנשיא 101 אשקלון,
 בימים א'-ה' בשעות 9:00- 15:00  
    טל' 6741133– 08.  
    ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם),  
    או
 להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

6.        את ההצעות, בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים, יש 
להגיש במעטפה סגורה המצורפת
לטפסי המכרז,
ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים
של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 
הראשי, שד' ויצמן
13 ירושלים, קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 
על המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

     הערה: בזמן המסירה תקבלו אישור רכישה, יש לצרפו  
     להצעה המוגשת.

7.  סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 27.2.2007 בשעה 10:00 בסניף  
    המוסד בשדרות, רח' הגופר 21.
    הסיור הינו חובה ומציע שלא ישתתף בסיור הצעתו תיפסל.

  

8.   המועד האחרון להגשת ההצעות - יום שלישי 13.03.2007 
 בשעה 15:00. 
 


9.   המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל.

 

10.  לקבלת פרטים נוספים לגבי מכרז זה ניתן לפנות למר גלעד  
       סולטן בפקס02-6513827  עד תאריך  
6.3.2007 . אין 
       המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות לאחר מועד זה.

 

11.  המוסד יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו להרחיב או לצמצם  
       את המכרז, מסיבות תקציביות ו/או ארגוניות
 ו/או מנהליות 
       ומכל סיבה שהיא.

 

12.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר 
      או כל הצעה כלשהי.