מיגון סניף שדרות

המכרז בוטל.
פורסם מכרז חדש
מספר מכרז: ב(1023)2006
תאריך פרסום : 01/11/2006
תאריך הגשה : 17/12/2006
סכום לתשלום: 300  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 19/11/2006
המועד להגשת שאלות הבהרה הוארך ויהיה עד ליום 26.11.2006 שעה 15:00. המועד להגשת המכרז הוארך אף הוא ויהא 17.12.2006 שעה 15:00.

                                          מכרז ב'(1023) 2006
                                           מיגון סניף שדרות

1. המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר למתן פתרון מיגון כולל 
    לסניף שדרות, שברחוב 
הגופר 21, לרבות תכנון וביצוע המיגון.

 

2. משך ביצוע העבודה: 51 ימים קלנדריים.

 

3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במיפרט שבגוף המכרז, 
    ובהסתמך על האמור בתקנה
 6 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 1993

 

4. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית  
    לקיום תנאי המכרז, צמודה 
למדד המחירים לצרכן, בסכום של 30,000 ₪,  
   בנוסח המפורט בגוף המכרז. הערבות תהיה 
בתוקף  עד יום 1.3.2007.

 

5. את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח
   לאומי המשרד הראשי, 
שד' ויצמן 13 ירושלים, במזכירות מח' בינוי ונכסים 
   קומה 5 חדר 516, בימים א'-ה' בשעות 9.00-
15.00, טל' 6709413 – 02. 
   ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם), או 
להורידם 
   מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), למעט פרוגרמת המיגון- נספח ד' 
   במכרז.

 

6. את ההצעות, בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה  
   סגורה המצורפת לטפסי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת 
   המכרזים של המוסד לביטוח לאומי,  המשרד   הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, 
   קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על המעטפה יש לציין את שם המכרז 
   ואת מספרו.

  הערה: בזמן המסירה תקבלו אישור רכישה, יש לצרפו להצעה המוגשת

7. סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 15.11.2006 בשעה 10.00 בסניף המוסד 
   בשדרות  רח' הגופר 21.
  הסיור הינו חובה ומציע אשר לא ישתתף בסיור הצעתו תיפסל.

 

8. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום ראשון 26.11.2006 בשעה 15.00

 

9.   המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל.

 

10. לקבלת פרטים נוספים לגבי מכרז זה ניתן לפנות למר גלעד סולטן בפקס
     02-6513827 עד יום 
19.11.2006 . אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב 
    לענות על שאלות לאחר מועד זה.

 

11. המוסד יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו להרחיב או לצמצם את המכרז, מסיבות 
     תקציביות ו/או ארגוניות 
ו/או מנהליות ומכל סיבה שהיא.

 

12. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 
     כלשהי.