מכירת נכס ברח' דני מס 3 רמלה

אבו ריזק רמזי
מספר מכרז: ב(1068)2006
תאריך פרסום : 21/01/2007
תאריך הגשה : 08/02/2007
סכום לתשלום: 200  ש"ח

    המוסד לביטוח לאומי

                                      

                      

 

 

מכרז מס' ב – (1068 ) 2006

מכירת נכס ברח' דני מס 3 רמלה

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעת למכירת נכס, כמפורט בטבלה הבאה:

 

מס' מכרז

כתובת

שטח ברוטו

סכום ערבות לכל הצעה ותוקפה

גוש חלקה

מפגש ותאריך סיור מציעים ופרטי איש קשר /טלפונים לצורך רכישת המכרז

ב' (1068) 2006

רח' דני מס 3 רמלה

כ-60 מ"ר שטח מדוד כ-75 מ"ר

15,000 ₪ עד ליום 31.5.2007

גוש 5863 חלקה 6 תת חלקה 2

סיור מציעים יתקיים ביום ב'  29.1.2007.

בשעה 10:00 בנכס.

איש קשר – זאב מימוני, טל'

050-6285500

08-9777442 .

 

 

א.                   באחריות המציע לבדוק את הנכס, לרבות מצבו הפיזי, מצבו המשפטי והמצב התכנוני, וכן כל התנאים החלים עליו.

 

ב.                   להצעה יש לצרף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן, לפי הסכום שמפורט בטבלה הנ"ל. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז תידחה על הסף.

 

ג.                    סיור בנכס יתקיים כמפורט בטבלה.

 

ד.                   את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 200 ₪ (שלא יוחזרו) בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 15:00 אצל מנהל הלוגיסטיקה בסניף, על-פי הפרטים המופיעים בטבלה .

 ניתן לעיין במסמכים בכתובת הנ"ל או להורידם מראש עמוד זה 
       ("קובץ להורדה").

 

ה.                  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד . תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

להצעה יש לצרף אישור על רכישת מסמכי המכרז.

 

ו.                    המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי 8.2.2007 בשעה 15:00.

 

ז.                    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

 

ח.                  המוסד לביטוח לאומי לא משלם דמי תיווך.

 

ט.                   המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

י.                      בשאלות הבהרה ולקבלת פרטים נוספים על הנכס יש לפנות 
 למנהל הלוגיסטיקה על פי הפירוט בטבלה הנ"ל.

    המוסד לביטוח לאומי