מכירת נכס ברח' קיבוץ גלויות 24 ת"א

לא נבחר זוכה מאחר
וההצעות שהוגשו היו נמוכות באופן משמעותי מהערכות השמאים.
מספר מכרז: ב(1001)2007
תאריך פרסום : 04/02/2007
תאריך הגשה : 26/02/2007
סכום לתשלום: 200  ש"ח

 

המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב (1001) 2007

מכירת זכויות במקרקעין ברח' קיבוץ גלויות 24 תל-אביב

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת זכויות במקרקעין ברח' קיבוץ גלויות 24 ת"א, כמפורט בהסכם המצורף למסמכי המכרז ובנספח א' למסמכי המכרז.

 

א.                   באחריות המציע לבדוק את מצב הזכויות בנכס, לרבות מצבו הפיזי, מצבו המשפטי והמצב התכנוני, וכן כל התנאים החלים עליו.

 

ב.                   להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 10,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד יום 30.8.2007. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנוסח המפורט במסמכי המכרז תידחה על הסף.

 

           אופן הגשת ההצעות

     ג.         את מסמכי המכרזים ניתן לרכוש תמורת 200 ₪ (שלא יוחזרו) אצל הגב'  
                לאה סיווה בסניף הביטוח
הלאומי בתל אביב, יצחק שדה 17, קומה 5  
                חדר 509, בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 15:00, טל'
050-6285353.     
                ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת הנ"ל בתיאום מראש, או להורידם  
                מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

    
ד.       את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח  
          לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי. תיבת המכרזים נמצאת במשרד 
          הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו. 
          על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.  

 

ה.      יש לצרף למסמכי המכרז קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז.

 

ו.        המועד האחרון להגשת ההצעות - יום שני 26.2.2007 בשעה 15:00.

 

ז.        המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

 

ח.      המוסד לביטוח לאומי לא משלם דמי תיווך.

 

ט.       המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

י.          בשאלות הבהרה ולקבלת פרטים נוספים על הנכס יש לפנות לגב' לאה סיוה, בטל' 050-6285353.