מכירת נכס ברחוב קיבוץ גלויות 24 תל אביב

לא נבחר זוכה מאחר וההצעות שהוגשו היו נמוכות מהערכת השמאי.
מספר מכרז: ב(1083)2005
תאריך פרסום : 07/09/2006
תאריך הגשה : 28/09/2006
סכום לתשלום: 200  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

 מכירת נכסים של המוסד לביטוח לאומי

 

מכרז מס' ב - (1083 ) 2005 - מכירת נכס ברח' קיבוץ גלויות 24 ת"א

מכרז מס' ב -  ( 1030 ) 2006 -- מכירת נכס ככר הנשיא בשדרות

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעת למכירת נכסים כמפורט בטבלה הבאה :

 

מס' מכרז

כתובת

שטח ברוטו

סכום ערבות לכל הצעה ותוקפה

גוש חלקה

מפגש ותאריך סיור מציעים ופרטי איש קשר /טלפונים לצורך רכישת המכרז

ב' (1083) 2005

רח' קיבוץ גלויות 24 ת"א

כ – 281 מ"ר

10,000 ₪ עד ליום 31.3.07

גוש 7078 חלקה 77/188

אשת קשר – לאה סיוה, טל'

050-6285353

03-6250619.

לא יתקיים סיור מציעים.

ב' (1030) 2006

כיכר הנשיא שדרות

כ – 129 מ"ר

100,000 ₪ עד ליום 31.3.07

גוש 1896 חלקה 83

18.9.06  בשעה 10.00 ככר הנשיא שדרות.

איש קשר – מוטי כהן,

050-6285005

 08-6741110

 

 

א.                   המציע רשאי להגיש הצעה למכרז אחד או יותר .

 

ב.                   באחריות המציע לבדוק את הנכס, לרבות מצבו הפיזי, מצבו המשפטי והמצב התכנוני, וכן כל התנאים החלים עליו.

 

ג.                    לכל הצעה יש לצרף בנפרד ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן, לפי הסכום שמפורט בטבלה הנ"ל. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז תידחה על הסף .

 

ד.                   סיור בנכס בעיר שדרות יתקיים כמפורט בטבלה. סיור בנכס בת"א לא יתקיים כיוון שמדובר ברכישת זכויות בקרקע בלבד.

 

ה.                  את מסמכי המכרזים ניתן לרכוש תמורת 200 ₪ (עבור כל מכרז, שלא יוחזרו ) בימים א' – ה' בשעות 8.00 – 15.00 אצל איש הקשר בסניף, על- פי הפרטים המופיעים בטבלה .

 ניתן לעיין במסמכים בכתובת הנ"ל (אך לא לצלמם).

 

ו.                     את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד. תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי , שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אשור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו .

 

ז.                    המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום חמישי 28.9.06 בשעה 15.00.

 

ח.                  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

 

ט.                  המוסד לביטוח לאומי לא משלם דמי תיווך .

 

י.                      המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

יא.                 בשאלות הבהרה ולקבלת פרטים נוספים על הנכס יש לפנות לאיש הקשר בסניף על-פי הפירוט בטבלה הנ"ל.