מכירת נכס המוסד בנתניה

נכסי סימון יוסי ויורי בע"מ
מספר מכרז: ב(1006)2007
תאריך פרסום : 18/04/2007
תאריך הגשה : 17/05/2007
סכום לתשלום: 200  ש"ח

 

מכרז מס' ב  (1006 ) 2007

 

מכירת נכס בשד' וייצמן 22 נתניה

 

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למכירת נכס בשדרות וייצמן 22 נתניה,

הידוע כגוש 8267 חלקה 548, תת חלקות 2 ו- 4 בשטח כולל של כ- 2,915 מ"ר (להלן הנכס).

 

 

א.                   באחריות המציע לבדוק את מצב הזכויות בנכס, לרבות מצבו הפיזי, מצבו המשפטי והמצב התכנוני, וכן כל התנאים החלים עליו.

 

ב.                   להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית צמודה למדד המחירים לצרכן , בסך 10,000 ₪ בתוקף עד יום 30.11.2007. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז תידחה על הסף.

 

 

           אופן הגשת ההצעות

 

ג.                    את מסמכי המכרזים ניתן לרכוש תמורת 200  ₪ בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 15:00 אצל מנהל הלוגיסטיקה בסניף מר גידי אברהם בטלפון 050-6285457.

מתאריך 3.5.2007 יש לתאם את רכישת המסמכים עם הגב' יפה עזר

09-8602892. ניתן לעיין במסמכי המכרז בתיאום מראש בכתובת הנ"ל.

לחילופין ניתן להוריד את מסמכי המכרז (ללא נספחי נוסח טאבו ומכתבי כוונות) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

ד.                   את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד. תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

 

  ה.        המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי 17.5.2007 בשעה 15:00.

             להצעה המוגשת יש לצרף אישור על  רכישת מסמכי המכרז.

 

 

ו.          המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

 

       ז.          המוסד לביטוח לאומי לא משלם דמי תיווך.

 

ח.            המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה  
      שהיא.

 

ט.            סיור מציעים יתקיים בשדרות וייצמן 22 נתניה ביום רביעי 2.5.2007  
      בשעה 10:00. ה
השתתפות בסיור אינה חובה.

 

י.               בשאלות הבהרה ולקבלת פרטים נוספים על הנכס יש לפנות 
      למנהל הלוגיסטיקה עפ"י הפירוט 
הנ"ל.