מתן שירותי הובלות וסבלות ארצי

מספר מכרז: מ (2068) 2006
תאריך פרסום : 11/03/2007
תאריך הגשה : 26/04/2007
סכום לתשלום: 500  ש"ח


ועדת המכרזים של המוסד בישיבתה מיום 9.8.2007 החליטה לבטל את זכייתו של אהרון שבתאי הובלות בע"מ.

 

                                       מכרז מס' (2068) 2006

 מתן שירותי הובלות וסבלות ארצי

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי הובלות וסבלות מהמחסן הארצי בהר טוב (סמוך לבית שמש) לסניפיו ברחבי הארץ.

 

תמצית תנאי הסף  להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להעסיק ו/או להפעיל תחת הסכם ארבעה כלי רכב לפחות, מתוכם שתי משאיות במשקל כולל של 15 טון לפחות, ושני כלי רכב מסחריים אחרים.

 

  1. למציע היקף כספי בתחום שירותי ההובלה של 1,000,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2005 ו- 2006.

 

  1. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית לקיום תנאי המכרז, בסכום של 7,500 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 1.8.2007.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993.

 

  1. את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, במזכירות תחום הרכש קומה 5, חדר 505 בימים א'-ה' בשעות 9:00 -14:00, טלפונים: 02-6709405  ו-02-6709829. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל, או להורידם ראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

  1. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשלושה עותקים, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שד' ויצמן 13 ירושלים 91909 קומה 2 בארכיב אצל יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. יש לצרף להצעה המוגשת קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

הערה:בתוך כל מעטפת הצעה תוכנסנה שתי מעטפות.באחת הצעת המחיר-נספחים ב' ג' ו-ד' ובשנייה יתר מסמכי ואישורי המכרז.

 

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות- יום חמישי 26.4.07 בשעה 15:00.

 

  1. סיור מציעים יתקיים ביום שני, 26.3.2007 בשעה 10:00 במחסן הארצי באזור התעשייה א' בהר-טוב (סמוך לעיר בית שמש) בבנין אוהב ציון 37-38.. מציע אשר לא ישתתף בסיור הצעתו תידחה.

 

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

לצפייה בטבלת המרחקים בין היישובים לצורך תמחור - לחץ כאן