סקר מיפוי ומערכות, ציוד ומתקנים

בתחום ביצוע סקר זכו: חב' "רוני וולטמן מהנדסים" -  באזורים צפון וירושלים,
חב' "אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים" - באזורים דרום ומרכז,
בתחום כתיבת הוראות אחזקה למערכות ציוד ומתקנים זכתה חב' "רוני וולטמן מהנדסים",
בתחום הכנת אומדן עלויות לביצוע תחזוקה זכתה חב' "רוני וולטמן מהנדסים".
מספר מכרז: מ(2020) 2006
תאריך פרסום : 24/07/2006
תאריך הגשה : 14/09/2006
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

המוסד לביטוח לאומי

 

מכרז מס' מ (2020) 2006

 

סקר ומיפוי מערכות, ציוד ומתקנים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע סקר, מיפוי והקמת בסיס נתונים ממוחשב של הציוד והמערכות בכל אחד מבנייניו .

למוסד כ-130 מבנים הפרוסים ברחבי הארץ ששטחם הכולל כ-120,000 מ"ר.

 

משך תקופת ההתקשרות: שנה מיום החתימה על ההסכם.

 

מבני המוסד מחולקים ל-4 אזורים (צפון, דרום, מרכז וירושלים).

חובה על המציע להגיש הצעת מחיר לכל ארבעת האזורים.

 

לוח הזמנים  לביצוע הסקר והמיפוי לכלל המערכות, המתקנים, הציוד והתשתיות, יהיה תוך 45 ימים ממועד החתימה על ההסכם. 

 

ידוע למציע כי אם יבחר כזוכה לביצוע עבודה ביותר מאזור אחד, לוחות הזמנים הנדרשים להלן יתבצעו במקביל, כלומר  תוך 45 ימים מיום החתימה על ההסכם.

 

תנאי הסף להשתתפות במכרז:

א.       למציע מחזור כספי בהיקף של מיליון ₪ בממוצע, בכל אחת מהשנים 2004 ו-2005. יש לצרף אישור רואה חשבון.

 

ב.         על המציע לצרף להצעתו פירוט כוח האדם המקצועי שיועסק על ידו בביצוע מכרז זה.

            כוח האדם הנדרש לביצוע מכרז זה הינו:

 

            -  לפחות שני מהנדסי מכונות/חשמל/מיזוג אויר, בעלי ותק של 5 שנים לפחות.

            - מהנדס תחזוקה אחד לפחות, בעל ותק של 5 שנים לפחות.

            - צוות סוקרים: לפחות  12 טכנאים / הנדסאים בתחום מכונות, חשמל ואלקטרוניקה 
              (שלושה מכל  תחום מקצועי).

 

ג.          להצעה יש לצרף ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בסכום של 20,000 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן, ובתוקף עד 15.11.2006 .

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במסמכי המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 

 

 

אופן הגשת ההצעות:

 

1.       את טפסי המכרז ניתן לקבל, ללא תמורה,  בסניף המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בימים א-ה בשעות 15:00-9:00, בתחום מכרזים, קומה 7,  חדר 715, אצל הגב' רויטל יהושע. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם).

 

2.         שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות פקס' 02-6463120, עד ליום 7.9.06.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. 

 

3.        את ההצעות בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, המצורפת לטפסי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

            נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 

4.         לקבלת פרטים נוספים והסברים יתקיים כנס מציעים, בסניף המוסד ברמת גן, רח' החשמונאים 15, בתאריך
4.9.06 בשעה 10:00.

 

5.         המועד האחרון להגשת ההצעות – יום חמישי 14 בספטמבר 2006 בשעה 15:00.

            הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון – תפסל.

 

6.        אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא רשאי לפצל את העבודה בין מספר מציעים.