קבלת הצעות ממכונים להערכה תפקודית של עקרות בית

 
מספר מכרז: מ(2076)2006
תאריך פרסום : 09/09/2007
תאריך הגשה : 20/12/2007
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 24/10/2007
היום ה-21.11.2007 פורסמו תשובות לשאלות ההבהרה. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה ליום 20.12.2007 שעה 15:00.

 

מכרז  מס' מ - (2076) 2006

קבלת הצעות ממכונים להערכה תפקודית של עקרות בית

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות ממכונים להערכה תפקודית של עקרות בית לביצוע שירותים עבור המוסד. שירותים אלו כוללים, בין היתר, ביצוע בדיקות רפואיות, מתן חוות דעת של יועץ רפואי לוועדה רפואית, אבחון רפואי והערכה תפקודית של עקרות בית.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

רשאים להגיש הצעות בתי חולים ציבוריים כלליים או תאגידי בריאות העומדים בין השאר בתנאים ובדרישות  האלה:

1.       המצאת ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית בסך 100,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך  20.5.2008.

2.        המצאת אישור של עורך דין המעיד שלרשותם מתקנים ומעבדות בהם ניתן לבצע את כל הבדיקות הבאות: רנטגן, תפקודי ריאות, בדיקות קרדיולוגיות, בדיקות עיניים ובדיקות אף אוזן גרון, לרבות אודיוגרמה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪, במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בשעות 9:00 -15:00, בתיאום מראש בטל' 02-6709987. יש להקפיד על קבלת אישור על רכישת מסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל, או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, שנמצאת במשרד הראשי, בארכיב קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  3. שאלות הבהרה יש לשלוח באמצעות פקס' למספרים המפורטים בסעיף 0.4 למסמכי המכרז. תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בתוך שבעה ימים מהמועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, והן יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד, בדף הבית במדור מכרזים. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא: 17.10.2007 בשעה 15.00. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי 21.11.2007 בשעה 15.00.
  5. חופשה מרוכזת- בערבי חג ובחול המועד סוכות, משרדי המוסד לביטוח לאומי סגורים לקהל.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטל את המכרז מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.