קבלת מידע עסקי על חברות ועסקים בישראל

בי.די.אי קופאס בע"מ
מספר מכרז: מ (2039) 2006
תאריך פרסום : 03/01/2007
תאריך הגשה : 28/01/2007
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מס' מ (2039) 2006

 

קבלת מידע עסקי על חברות ועסקים בישראל

 

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לקבלת מידע עסקי על חברות ועסקים בישראל.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

א.   על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית על שמו בסך 20,000 ₪, צמודה  למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעה, ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.5.07.

ב.   על המציע לצרף להצעתו אישור מרואה חשבון שמחזור עסקיו בכל אחת מהשנים

      2006-2004 עמד על 3,000,000 ₪ לפחות.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.


אופן הגשת ההצעות:

א.   את טפסי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ב.   את ההצעות בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

ג.   לקבלת פרטית נוספים והבהרות לגבי המכרז ניתן לפנות לגב' רגינה רוט בפקס מס' 02-6709455 עד יום חמישי 18.1.07. המוסד לביטוח לאומי אינו מתכוון לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. 

ד.    המועד האחרון להגשת ההצעות - יום ראשון, 28 בינואר 2007 בשעה 15:00.

       הצעות שיגיעו לאחר מועד זה ייפסלו.

ה.   המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי על-פי שיקול דעתו לחלק את העבודה בין מספר מציעים.