קורס ניתוח מערכות מידע לתוכניתנים

ג'ון ברייס הדרכה בע"מ
מספר מכרז: ת (8) 2007
תאריך פרסום : 21/03/2007
תאריך הגשה : 26/04/2007 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

מכרז מס' ת(8)2007

קורסים בניתוח מערכות מידע לתוכניתנים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לעריכת שני קורסים בנושא ניתוח מערכות מידע לתוכניתנים או משתמשים, עם אופציה לעריכת קורס שלישי.

 

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

1.   על המציע לצרף להצעתו הצהרה המעידה על היותו בעל ניסיון מוכח של שלוש  
      שנים לפחות 
בביצוע קורסים דומים.

2.   על המציע לפרט באמצעות טבלה את הנתונים הבאים: שם הלקוח,  
      השירותים שסופקו, אנשי
 קשר לצורך קבלת חוות דעת עליו.

3.   להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף 
      למסמכי 
המכרז, בסכום של 20,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן.  
      הערבות תהיה בתוקף עד ליום
31.7.2007.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג -1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

1.  את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי,  
    המשרד
הראשי,  שד' וייצמן 13  ירושלים אצל הגב' מלי ישראלי, בימים א-ה בשעות 
     15.00-9.00 טל'
02-6709207. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל  
     או לחילופין להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.  את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשני העתקים לתיבת המכרזים של 
     המוסד 
לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים קומה 2 בארכיב  
      אצל מר יוסי מרציאנו.

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. יש לצרף להצעה קבלה על 
     רכישת מסמכי 
המכרז.

3.  המועד האחרון להגשת ההצעות: יום חמישי 26.4.2007 בשעה 15:00.

     בתאריכים 2.4.2007 – 9.4.2007, חג הפסח, סניפי המוסד לביטוח לאומי  
     יהיו סגורים.

4.  ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' שמספרו 02-6528511  
     או לדואר אלקטרוני
  בכתובת     brachag@nioi.gov.il . ניתן לשלוח  
     שאלות הבהרה עד יום חמישי, 12.4.2007.

    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב  לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.


5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  
     הצעה שהיא, והוא 
רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.