רכישה ושירות למצלמות סטילס דיגיטליות - פרסום חוזר

אם. די. קיי. סחר בע"מ
מספר מכרז: מ(2067)2006
תאריך פרסום : 07/12/2006
תאריך הגשה : 24/12/2006
סכום לתשלום: 0  ש"ח

פרסום חוזר למכרז מס' (2067) 2006

רכישה ושירות למצלמות סטילס דיגטליות

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לרכישה ושירות למצלמות סטילס דיגטליות.

 

משך תקופת ההתקשרות: שנה עם אופציה להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

 

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית, לקיום תנאי המכרז, צמודה למדד בסך 5,000 ₪ בנוסח המפורט בגוף המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 15.2.2007.

 

אופן הגשת ההצעות:

1.        את טפסי המכרז ניתן לקבל במוסד לביטוח לאומי, רח' דיסקין 9 א' ירושלים, במזכירות אגף חקירות בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 15:00, אצל גב' אורלי כהן. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם), או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.        שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות פקס' מס' 02-6463086 וגם בדואר אלקטרוני:
 NIOI.GOV.IL   @
YOSSIS עד לתאריך 17.12.2006.
 המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

3.        את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.
על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא את קבלת אישור המסירה.

4.        המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום ראשון 24.12.2006 בשעה 15.00.

5.        אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.