רכישה ושירות שנתי למכונות ביול

המכרז בוטל
מספר מכרז: מ(2008)2007
תאריך פרסום : 13/05/2007
תאריך הגשה : 31/05/2007
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

המוסד לביטוח לאומי

 

 

מכרז מס מ(2008)2007

 

רכישה ושירות שנתי למכונות ביול

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה, לקבל הצעות לרכישה ושירות שנתי ל- 20 מכונות ביול, לסניפי המוסד ברחבי הארץ.

 

תנאי ההשתתפות במכרז:

 

  1. על המציע לצרף להצעתו, אישור על היותו עוסק מורשה, המנהל ספרים כחוק (יש לצרף אישור של אגף מכס ומע"מ).

 

  1. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 10,000₪. הערבות תהיה בתוקף  עד ליום 30.7.07. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז, תידחה על הסף.

 

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ₪ (שלא יוחזרו), בימים א'-ה' בשעות 8:00 -15:00 במשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים, בתחום רכש, קומה 5 חדק 505, אצל אשת הקשר - גב'  כרמלה נחום,  טל' 02-6709066. ניתן לעיין במסמכים בכתובת הנ"ל, או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

  1. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד. תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה). על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

 

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות – יום חמישי, 31 במאי 2007  בשעה 15:00.

            להצעה יש לצרף אישור על רכישת מסמכי המכרז.

  1. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

 

  1. המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

 

  1. בשאלות הבהרה ולקבלת פרטים נוספים על מכונת הביול יש לפנות לאשת הקשר, על- פי הפירוט בסעיף 3.