רכישת מנויי חניה לסניף ירושלים

"קסם חניונים בע"מ"
מספר מכרז: ב(1042)2006
תאריך פרסום : 07/09/2006
תאריך הגשה : 28/09/2006
סכום לתשלום: 250  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

 

 מכרז מס' ב (1042) 2006

רכישת מנויי חניה לסניף ירושלים

1.                   המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת 110 מנויי חניה לעובדיו המועסקים במשרדיו ברח' בן שטח 4 וברח' בן סירא 13 ירושלים.

 

2.                   משך תקופת ההתקשרות: שנה עם אופציה להארכה ב– 5 תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת .

 

3.                   תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשמ"ג – 1993. תינתן על פי תקנות העדפה להצעות מאזורי עדיפות לאומית .

 

4.                   להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסכום של 25,000 ש"ח, צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 30.11.06.

 

5.                   לקבלת פרטים נוספים והבהרות לגבי המכרז ניתן לפנות בכתב לפקס 02-6510073 עד לתאריך 17.9.06. המוסד לביטוח לאומי אינו מתכוון לענות על שאלות שהגיעו לאחר מועד זה.

 

6.                   את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 250 ₪ (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי סניף ירושלים, רח' בן שטח 4, אצל מר אפי סהר מנהל לוגיסטיקה, בימים א-ה בין השעות 9.00 – 15.00. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם).

 

7.                   את ההצעות בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, המצורפת לטופסי המכרז ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד , לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי , המשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

 

8.                   המועד האחרון להגשת הצעות-  יום חמישי, 28.9.06 בשעה 15.00.

 

9.                   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  או כל הצעה שהיא, והוא יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לצמצם או להרחיב את היקף המכרז , וכן רשאי לפצל את המכרזים ליותר מזוכה אחד.