רכישת מנויי חניה עבור בניין כדורי בירושלים

"דג הכסף נכסים ומבנים"
מספר מכרז: ב (1072) 2006
תאריך פרסום : 13/12/2006
תאריך הגשה : 31/12/2006
סכום לתשלום: 250  ש"ח

                                                              

                                                 המוסד לביטוח לאומי

                                                                           

מכרז ב' (1072) 2006

רכישת מנויי חניה עבור בניין כדורי בירושלים

 

1.          המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת 70 מנויי חניה חודשיים ו-10 מקומות חניה בימי א' בשבוע, לעובדיו המועסקים במשרדיו בבניין "כדורי" ברח' ירמיהו פינת הצבי ירושלים.

 

2.         משך תקופת ההתקשרות – שנה עם אופציה להארכה ב– 5 תקופות נוספות, של שנה כל אחת.

 

3.          תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשמ"ג – 1993 .

 

4.          להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסכום של 15,000 ₪, צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן, הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות. הערבות תהיה בתוקף עד 31.3.07.

 

5.          לקבלת פרטים נוספים והבהרות לגבי המכרז ניתן לפנות בכתב למר ג. שלום,לפקס 02-6510073 עד תאריך 24.12.06. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

 

6.          את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 250 ₪ (שלא יוחזרו ) במוסד לביטוח לאומי שד' ויצמן 13 ירושלים, בימים א-ה בשעות 9:00 – 15:00, במזכירות תחום בינוי ונכסים חדר 516.

            ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם), או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

7.          את ההצעות בצירוף טפסי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, המצורפת לטפסי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 

8.         המועד האחרון להגשת ההצעות - יום ראשון 31.12.06 בשעה 15:00.

 

9.           אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לצמצם או להרחיב את היקף המכרז, וכן לפצל את המכרז ליותר מזוכה אחד.