רכישת שי למתנדבי אגף הייעוץ לקשיש

מספר מכרז: מ (2011) 2007
תאריך פרסום : 02/05/2007
תאריך הגשה : 31/05/2007
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2011)2007

רכישת שי למתנדבי אגף ייעוץ לקשיש

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי עבור מתנדבי אגף ייעוץ לקשיש.

השי המבוקש הוא כרית שינה אנטומית (בהתאם למפרט הטכני שמצוי בנספח ה' במכרז), כולל אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 10,000  
    ש"ח, צמודה למדד 
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד תאריך 31.8.2007,  
     ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל  
    ניהול ספרים לפי 
חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת 
    למסמכי  המכרז, למסור ביד או   
באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד  
    לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 
בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

 

3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 

4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום חמישי, 31.5.2007 בשעה 15:00.

 

5.  ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 08-9451335 עד 
    יום 17.5.2007. תשובות  המוסד 
יימסרו בכתב באתר זה.
     אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות 
לפניות לאחר מועד זה.

 

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  
    הצעה אחרת, והוא 
יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר  זוכים או לבטל 
     מכרז זה מכל סיבה שהיא.