שיפוץ חזיתות סניף קריות

"ממן ציון-ידי אומן עפולה"
מספר מכרז: ב(1003)2006
תאריך פרסום : 23/10/2006
תאריך הגשה : 09/11/2006
סכום לתשלום: 200  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

 

 


מס' ב (1003 ) 2006

שיפוץ חזיתות סניף קריות

 

       המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לעבודות שיפוץ ושיקום של חזיתות בנין סניף קריות, ברחוב אח"י אילת 5 קרית חיים.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז :

על המציע  לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית לפקודת המוסד לקיום תנאי המכרז, בנוסח  ובתנאים המצוינים  בנספח ג'. הערבות תהיה בסכום של 15,000 ₪ צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן הידוע במועד  האחרון להגשת ההצעות, ובתוקף עד יום  רביעי 31.1.2007 . ערבות המכרז תוחזר לכל  המציעים מיד עם בחירת זוכה וחתימה על  הסכם עמו. הערבות תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט: בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 

תינתן עפ"י התקנות  העדפה להצעות הכוללות מרכיבים מתוצרת הארץ ומרכיבים שיוצרו באזור עדיפות לאומית .

 

אופן הגשת ההצעות :

1.     את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 200  ₪ (שלא יוחזרו)  בימים א-ה'  בשעות 9:00 – 15:00 במוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים , במזכירות תחום בינוי קומה 5 חדר 516 טל' 6709413 – 02, או בסניף המוסד לביטוח לאומי בקריות אצל מר חנן ביטון, טל' 050-6285445.

        להצעה המוגשת יש לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

2.     את הנוסח המחייב והמלא של המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של    המוסד לביטוח לאומי ,www.btl.gov.il בדף הבית במדור "מכרזים".

3.     סיור קבלנים יערך בסניף קריות רח' אח"י אילת 50 , ביום שלישי 31.10.2006 בשעה 10.00 בבוקר.  השתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור  הצעתו תידחה.

4.     את ההצעות בצירוף טופסי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה , המצורפת   לטופסי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים שד' וייצמן 13, קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

        על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו .

5.     המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום חמישי 9.11.2006  בשעה 15.00.

6.     אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי עפ"י שיקול דעתו לחלק את ההזמנה לפי מכרז זה למספר מציעים .

7.    המוסד לביטוח לאומי רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.