שירותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים עבור המוסד לביטוח לאומי

 
מספר מכרז: ת(14)2007
תאריך פרסום : 15/11/2007
תאריך הגשה : 20/12/2007
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז מס'  ת(14)2007 

שירותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים עבור המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים הניתנים לתובעי המוסד ונערכים על חשבון המוסד. השירותים הנדרשים כוללים בין היתר, הפניית מבוטחים לקבלת שירות רפואי והפקת התחייבות לספק הרפואי, זימון תור לקבלת השירות הרפואי, איסוף חשבוניות ומידע רפואי מספקים רפואיים העובדים עם המוסד, פיקוח ובקרה על החשבוניות ועל התיעוד הרפואי והעברת מכלול הדיווחים למוסד באופן ממוחשב.

ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של ארבע שנים, עם אפשרות לשלוש הארכות בנות שנה כל אחת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.

על  המציעים לענות על התנאים הבאים:

1.             אינם ספקים רפואיים של המוסד.

2.        בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום בקרה ממוחשבת של חשבונות בגין שירותים רפואיים.

3.       מפעילים מערכת ממוחשבת הקולטת בין היתר קבצי חשבוניות מאחת מקופות החולים לפחות, או מאחד מבתי החולים בארץ ומבקרת את תוכנם.

4.             העמדת צוות ניהולי ומקצועי העומד בדרישות כאמור במפרט.

5.      על המציעים להמציא ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית בסך 50,000 ₪  (חמישים אלף) צמודה למדד המחירים לצרכן לקיום תנאי המכרז, בנוסח המפורט במסמכי המכרז, ובתוקף עד ליום 20.6.2008.

6.        פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במיפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים  תשנ"ג – 1993.

רכישה והגשת מסמכי המכרז:

1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח (שישולמו לזכות המוסד לביטוח לאומי) במשרדי הביטוח לאומי בשד' ויצמן 13 ירושלים, אצל גב' אתי לוי קומה 6, טלפון 02-6709977. יש להקפיד על קבלת אישור על רכישת מסמכי המכרז. השתתפות במכרז מחייבת רכישה של מסמכי המכרז. לא תתאפשר השתתפות למי שלא רכש את המכרז.

2. ניתן לעיין במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח במעטפה סגורה בארבעה עותקים (בשתי מעטפות פנימיות, באחת הצעת המחיר ובשנייה יתר מסמכי המכרז) אל תיבת המכרזים המוצבת במוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות-  יום חמישי 20.12.2007 בשעה 15:00.

 

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטל את המכרז מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.