שכירת משרדים עבור המוסד לביטח לאומי בנתיבות

לא נבחר זוכה
מספר מכרז: ב (1022) 2006
תאריך פרסום : 08/11/2006
תאריך הגשה : 30/11/2006
סכום לתשלום: 0  ש"ח

  

מכרז מס ב' (1022) 2006

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בנתיבות

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשכירת משרדים בנתיבות לשימוש משרדי הביטוח הלאומי. 
ההצעות יכללו את פרופיל הנכס, שטחו  והצעת מחיר לשכירות, כמפורט במסמכי המכרז.

 

תמצית התנאים  המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.  מיקום הנכס יהיה בתחומי העיר נתיבות, וזאת בכפוף לסעיף 14 למפרט 
     המכרז. תינתן עדיפות לקומת קרקע.

2.  תקופת ההתקשרות-  5 שנים, כאשר למוסד תהיה אופציה להאריך את 
     ההתקשרות ל-4 תקופות נוספות 
בנות שנה כל אחת, והכל בכפוף 
     לסעיף 4.2 להסכם השכירות המצורף למסמכי המכרז.


3.   המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית על שם 
      המציע בסך 3,500 ₪, צמודה למדד המחירים
 לצרכן הידוע ביום 
      הגשת ההצעה, בנוסח המפורט במסמכי   המכרז.

      הערבות תהיה בתוקף עד יום  28.6.2007.

 

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע 
   במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 
לתקנות חובת 
   המכרזים התשנ"ג-1993.

 

 אופן הגשת ההצעות:


1. את טפסי המכרז ניתן לקבל במוסד לביטוח לאומי סניף באר שבע, 
    רחוב וולפסון 6 , בימים א-ה בשעות
15.00-9.00 אצל מנהל 
    הלוגיסטיקה בסניף מר שמעון מונסנגו. 
    ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל
(אך לא לצלמם), או להורידם 
    מראש עמוד זה (קובץ להורדה") - למעט המפרט הטכני.

2.  את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה  בשני 
     עותקים (אשר בתוכה שתי מעטפות 
פנימיות,במעטפה אחת  
     
הצעת המחיר,ובשנייה יתר מסמכי המכרז) לתיבת המכרזים 
     המוצבת במשרד 
הראשי, שד' וייצמן   13  ירושלים, בארכיב 
     קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.  


3.  המועד האחרון להגשת המכרז - יום חמישי 30.11.2006 בשעה 15.00.

 
4.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או 
     כל הצעה אחרת, ורשאי לבטל
 מכרז זה מכל סיבה שהיא.