מכירת נכס המוסד ברח' וייצמן 42 נהריה

אר-גיל ושת'
מספר מכרז: ב(1028)2009
תאריך פרסום : 13/12/2009
תאריך הגשה : 20/01/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

  

מכרז מס' ב' (1028) 2009

                        מכירת נכס בנהריה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת נכס בשד' וייצמן 22 בנהריה, כמפורט להלן:

 

שטח ברוטו

 

גוש חלקה

 

מפגש ותאריך סיור מציעים

חלקה בשטח 1,525 מ"ר

שטח מבנה כ-850 מ"ר

גוש 18169

חלקה 92

 

יום ראשון 20.12.2009

בשעה  11:00 במקום.

 א.                   באחריות המציע לבדוק את הנכס, לרבות מצבו הפיזי, מצבו 

                המשפטי והמצב התכנוני, וכן כל התנאים החלים עליו.

ב.                 להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית, בסך 250,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן, ובתוקף עד לתאריך 30.4.2010. הצעה שלא תצורף אליה ערבות מקורית בנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז, תידחה על הסף.

ג.                    סיור בנכס יתקיים כמפורט בטבלה. השתתפות בסיור אינה חובה.

ד.                   את מסמכי המכרזים ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ 

              להורדה").

ה.                את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי, במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אשור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

ו.                 המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 20.1.2010 בשעה 12:00.

ז.                    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

ח.                  המוסד לביטוח לאומי לא משלם דמי תיווך.

ט.                   המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה 

              שהיא.