אספקת קלטות מגנטיות לכונני 3590/3592

מספר מכרז: ת(7)2008
תאריך פרסום : 02/07/2008
תאריך הגשה : 03/08/2008
סכום לתשלום: 200  ש"ח

 

מכרז מס' ת (7) 2008

אספקת קלטות מגנטיות לכונני 3590/3592

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת 

 קלטות מגנטיות לכונני יבמ דגם 3590 ודגם 3592, בהתאם 

 למפרט הטכני וליתר הדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: שלוש שנים, עם אופציה להאריך 

את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של 

חברת ביטוח ישראלית, לקיום תנאי המכרז, ובנוסח המצורף 

למסמכי המכרז. 

הערבות תהיה בסכום של 5,000 ₪ צמוד למדד, בתוקף 

עד ליום  3.11.2008.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף 

המכרז, ובהסתמך על  האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

1.   את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 200 ש"ח (שלא יוחזרו) 

       במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' ויצמן 

       13 ירושלים, במזכירות אגף תפעול, קומה 2   חדר 200,  בימים 

       א'-ה'  בין השעות 9:00 – 15:00,  טל' 02-6709443.

2.   ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם), 

      או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), אולם 

     הנוסח המחייב הוא הנוסח המופיע בחוברת המכרז, 

    הניתנת לרכישה כאמור לעיל.

3. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר 

    האלקטרוני לכתובת הבאה:  bebs@nioi.gov.il עד ליום 

   20.7.2008 בשעה 15:00. תשובות לשאלות יפורסמו  גם 

  באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל. המוסד לביטוח לאומי 

  אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

4. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה 

   סגורה, כאמור בסעיף 0.3.5 במסמכי המכרז, ולמסור ביד 

   או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח 

 לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 

 2 בארכיב. על גבי המעטפה יש לציין  את  שם המכרז ומספרו. 

 נא לוודא  קבלת אישור מסירה.

5. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום ראשון 3.8.2008  

    בשעה 15:00. 

    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר 

    או כל הצעה אחרת.