שרותי שטיפת כלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

אם.ג'י. קארד בע"מ
מספר מכרז: מ(2020)2007
תאריך פרסום : 13/12/2009
תאריך הגשה : 30/12/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                        

          מכרז מספר מ(2020)2007

     שטיפת כלי הרכב של המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר עבור שירותי שטיפה לכ-200 כלי רכב ברחבי הארץ.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה (|קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש,  ביד או  באמצעות שליח

    לתיבת המכרזים של  המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' 

     וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.   

   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 30.12.2009 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916 עד 

    לתאריך 20.12.2009 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט 

    של המוסד, בכתובת לעיל, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח 

    לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

     הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים 

     או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.