שינוי מערך קבלת הקהל בסניף פתח תקוה

ירום אור בע"מ
מספר מכרז: ב(1001)2011
תאריך פרסום : 09/03/2011
תאריך הגשה : 04/04/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

 

מכרז מספר ב(1001)2011

שינוי מערך קבלת הקהל בסניף פתח תקוה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמות, באזור קבלת 

 הקהל במשרדיו שברח' רוטשילד 72  פתח תקוה.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ₪.  

   הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 1.10.2011, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

    ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

1. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. רכישת מסמכי המכרז – למגישי ההצעות למכרז.

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, ניתן לרכוש תמורת 250 ₪, שישולמו   

    באמצעות המחאה בלבד,  בימים א'-ה' בין השעות  9:00- 15:00, במשרד הראשי,  שדרות    

    וייצמן 13 ירושלים, במזכירות תחום בינוי ונכסים אצל  אמיר קיויתי קומה 5 חדר 516, או

   בסניף הביטוח הלאומי בפתח תקווה, רח' רוטשילד 72,   אצל מר שאלתיאל בן יהודה , בתיאום    

   מראש בטל' 050-6285171.

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות    

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום שני, 4.4.2011 בשעה 12:00.

5.  סיור קבלנים יתקיים ביום שלישי 22.3.2011 בשעה 14:00 בסניף  המוסד לביטוח לאומי 

     בפתח תקווה. הסיור הינו חובה, מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה למכרז.

6.  בסיור ניתן יהיה להגיש שאלות הבהרה. פרוטוקול סיור קבלנים ותשובות לשאלות

     הבהרה, יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי עד לתאריך 29.3.2011.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.