מכירת נכס המוסד ברח' המגינים 47 חיפה

פורט אין בע"מ
מספר מכרז: ב(1003)2009
תאריך פרסום : 21/01/2009
תאריך הגשה : 18/02/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 מכירת נכס המוסד ברח' המגינים 47 חיפה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למכירת נכסיו, כמפורט להלן:

מס' מכרז

מיקום הנכס

סכום ערבות בנקאית ותוקפה

תאריך סיור מציעים בנכס,

ופרטי איש קשר לצורך סיור בנכס וקבלת נסח טאבו

 

ב(1003)2009

המגינים 47, חיפה

30,000 ₪, בתוקף עד ליום 30.6.09.

סיור מציעים יתקיים ביום חמישי 29.1.2009 בשעה 11:00 בנכס.

איש קשר - ויקטור בסין, טל'

04-8544852 , 050-6285023

  אופן הגשת ההצעות:

א.                   להצעה יש לצרף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן, לפי הסכום שמפורט בטבלה, ובנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז.

ב.                   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים כאמור במפרט שבגוף המכרזים, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

ג.                    את מסמכי המכרזים ניתן לקבל ללא תשלום, החל מיום 

            ראשון 25.1.2009, בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 15:00, אצל איש הקשר, על -פי הפרטים המופיעים בטבלה.

לחילופין  ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ד.                   את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד. תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

ה.                  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  18.2.09 בשעה 15:00.

ו.                     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

ז.                    המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך.

ח.                   המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה 

              ביותר, או כל הצעה שהיא.