ייעוץ בנושא מיתוג סניפי המוסד לביטוח לאומי

ראובן רום סטודיו לעיצוב 
מספר מכרז: ב(1003)2010
תאריך פרסום : 23/05/2010
תאריך הגשה : 23/06/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז  מס' ב(1003)2010

ייעוץ בנושא מיתוג סניפי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ויישום מיתוג (עיצוב שילוט) בסניפיו  ברחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.             על המציע לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976 .

2.             על המציע לצרף רשימה של שלושה פרויקטים לפחות, בהם ביצע ייעוץ לעבודות מיתוג רשתיות של 15 סניפים, 

            שהיקפן לפחות 750,000 ₪ לכל פרויקט, בשנים 2007- 2009.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 

6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן קבלת  מסמכי המכרז

את  מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

אופן הגשת ההצעות:

1.       את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח, אל תיבת המכרזים המוצבת בבניין המוסד 

        לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

2.       המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי, 23.6.2010  בשעה 12:00.

3.      שאלות הבהרה יש לשלוח למר יורם עסיס, באמצעות פקס' 02-6513827 עד ליום שני, 31.5.2010 

       בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות 

       לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד, עד ליום שני,  14.6.2010.     

4.       המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את 

        היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.