שינוי מערך קבלת הקהל בסניף טבריה

שוהאנה סאלח
מספר מכרז: ב(1003)2011
תאריך פרסום : 09/02/2011
תאריך הגשה : 09/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

  

                                                  מכרז מספר ב(1003)2011

שינוי מערך קבלת הקהל בסניף טבריה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמת אזור 

קבלת הקהל במשרדיו שברח' זאכי אל חדיף 1 בטבריה.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 12,500 ₪.  

   הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.6.2011, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

   ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף, תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים 

    לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

1. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. רכישת ההצעות וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד – למגישי ההצעות למכרז.

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, ניתן לרכוש תמורת 250 ₪, 

   שישולמו באמצעות המחאה בלבד,  בימים א'-ה' בין השעות  9:00- 15:00, במשרד הראשי,  

   שדרות וייצמן 13 ירושלים, במזכירות תחום בינוי ונכסים קומה 5 חדר 516, או בסניף הביטוח 

   הלאומי בטבריה רח' זאכי אל חדיף  1 , אצל מר מיכה בן חמו , בתיאום  מראש בטל' 050-6285416.

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה,  ביד או  באמצעות    

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 9.3.2011 בשעה 12:00.

5.  סיור קבלנים יתקיים ביום שני 21.2.2011 בשעה 11:00 בסניף  המוסד לביטוח לאומי 

     בטבריה. הסיור הינו חובה, מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה למכרז.

6.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום חמישי ,

     24.2.2011 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו 

     צוינה לעיל, עד  ליום  חמישי 3.3.2011.  אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות  

     שיגיעו  לאחר מועד זה.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.