שדרוג והחלפת גופי תאורה T5 בסניפי המוסד לביטוח לאומי

מ. דרורי שירותי חשמל בע"מ
מספר מכרז: ב(1005)2011
תאריך פרסום : 13/07/2011
תאריך הגשה : 03/08/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

                                                     

מכרז מספר ב(1005)2011

שדרוג והחלפת גופי תאורה T5בסניפי המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות חשמל והחלפת גופי 

 תאורה במבני המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ.     

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  25,000 ₪,  צמודה 

    למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.12.2011 ובנוסח המפורט 

   במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

2. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים ענף 160 סיווג א-1.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

  1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

את מסמכי המכרז המלאים  ניתן לרכוש תמורת 250 ₪, שישולמו בהמחאה בלבד

בימים א-ה בין השעות 9:00 – 15:00, במשרדי המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 

ירושלים, במזכירות תחום בנוי ונכסים בחדר 516, בתיאום טלפוני עם מר שייקה אליהו 

בטל:' 050-7479069  או עם הגב' עידית יחזקאל  בטל' 050-6284455.

  1. עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המוסד:

ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  

         באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' 

        וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

        נא לוודא קבלת אישור מסירה.

   4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 3.8.2011 בשעה 12:00.

   5.  במכרז זה לא יתקיים סיור קבלנים.

   6.   בשאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בפקס' 02-6513827 עד ליום ראשון 24.7.2011.   

        תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום ראשון, 

        31.7.2011. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא .

          יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.