שירות שנתי למערכות כיבוי במים "ספרינקלרים"

קרן אש בע"מ
מספר מכרז: ב(1006)2010
תאריך פרסום : 08/08/2010
תאריך הגשה : 01/09/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                             מכרז מספר ב (1006)2010

שירות שנתי למערכות כיבוי במים "ספרינקלרים"

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירות שנתי למערכות כיבוי במים, "ספרינקלרים", 

בשיטת total risk במשרדיו ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

  1. על המציע לצרף אישור תקף ממכון התקנים הישראלי, המאשר מתן שירות והתקנה למערכות כיבוי 

          מים תקן ישראלי 1928, תקן ישראלי 1596, ותקני N.F.P.A .

    2.   על המציע לצרף אישור מרו"ח על ביצוע עבודות שירות והתקנה של מערכות כיבוי במים, "ספרינקלרים", 

          בהיקף שנתי של 80,000  ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2009,2008,2007.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על האמור 

 בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח

    לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 

    אצל מר יוסי מרציאנו.

 3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי, 1.9.2010, בשעה 12:00.

 5. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב למר שייקה אליהו בפקס' 02-6513827 עד ליום רביעי, 18.8.2010, 

     בשעה 12:00. תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה למעלה, 

    עד יום  רביעי, 25.8.2010. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

     במכרז זה לא יתקיים כנס מציעים.

 6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

   יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים, או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.