שיפוץ והתאמת משרדים במשרד הראשי בירושלים

שמעון מארק
מספר מכרז: ב(1008)2008
תאריך פרסום : 25/06/2008
תאריך הגשה : 16/07/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1008)2008

שיפוץ והתאמת משרדים במשרד הראשי בירושלים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמת משרדי הנהלת המוסד, בשטח של כ - 130 מ"ר, במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעה אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.

2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית (מקורית בלבד), 

    בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח ב' ), בסכום של 10,000 ₪ , צמוד 

    למדד המחירים לצרכן (מיום הגשת ההצעות).

   הערבות תהיה בתוקף עד יום 31.10.2008.ערבות שלא תהיה בנוסח 

    המבוקש, תפסול את ההצעה.

3. על הקבלן לצרף אישור על היותו בעל סיווג 100 בעבודות הבניין, ובהיקף כספי 

    ג1 למקצוע זה,  ו/או  בעל סיווג 131 בשיפוצים והרחבות, ובהיקף כספי א2 .

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

 רכישת והגשת מסמכי המכרז

1. את טפסי המכרז, ניתן לרכוש תמורת 250 ₪ (שלא יוחזרו), במוסד לביטוח 

    לאומי, המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, אצל מר יחיאל נחמיאס חדר 

    516, בימים א-ה בין  השעות 9:00- 15:00, בתיאום בטלפון 050-6284666 או 

    02-6709413.

   ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז גם באמצעות אתר התשלומים של המוסד 

    בכתובת www.btl.gov.il  בקישור המופיע בדף הבית.

2. ניתן לעיין במסמכי המכרז (חוץ מנספח ה') בראש עמוד זה, 

    ("קובץ להורדה").

3. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד 

    או באמצעות שליח  בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

    המשרד הראשי , שד' וייצמן  13 ירושלים, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו . יש 

    לצרף להצעות קבלה על רכישת מסמכי המכרז, כמו כן על גבי המעטפה יש 

    לציין את שם המכרז ומספרו.

4. בזמן הגשת ההצעה יש לוודא קבלת אישור מסירה.

5. המועד האחרון להגשת הצעות- יום רביעי 16 ביולי 2008  בשעה 15:00.

6. סיור קבלנים  יתקיים ביום שני 7.7.2008 בשעה 10:00 במשרד הראשי, 

    שד' ויצמן  13 ירושלים.

(מתאספים ליד קצין הביטחון בשער). ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תידחה.

 אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

מ